اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6617

شناسه ملی: 10860729956

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: شهر اهواز کوی کیانپارس بلوار شهید چمران خیابان هفدهم غربی پلاک 3 طبقه چهارم

کد پستی: 6155883455

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس: شهر اهواز ـ کوی کیانپارس ـ بلوار شهید چمران ـ خیابان هفدهم غربی ـ پلاک 3 ـ طبقه چهارم ـ کدپستی 615588XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970203XXXX49732 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: هومن کیا با کد ملی 006928XXXX ـ حمداله کیا با کد ملی 175337XXXX ـ احمد تنانی با کد ملی 184182XXXX . مریم بهزاد به شماره ملی 138029XXXX به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ پاکجو به شماره ملی 175404XXXX به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شدند. ش 960509XXXX68239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: هومن کیا با کد ملی 006928XXXX به عنوان مدیرعامل ـ حمداله کیا با کد ملی 175337XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ احمد تنانی با کد ملی 184182XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور وکلیه قراردادها و نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 960509XXXX79713 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: هومن کیا با کد ملی 006928XXXX مدیرعامل-حمداله کیا با کد ملی 175337XXXX رییس هییت مدیره-زهره شریف نیا با کد ملی 175566XXXX نایب رییس هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 951004XXXX62842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هومن کیا با شماره ملی 006928XXXX -حمداله کیا با شماره ملی 175337XXXX -زهره شریف نیا با شماره ملی 175566XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مریم بهزاد به شماره ملی 138029XXXX به عنوان بازرس اصلی-هوشنگ پاکجو به شماره ملی 175404XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 951004XXXX74963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: هومن کیا به شماره ملی 006928XXXX به سمت رییس هییت مدیره، زهره شریف نیا به شماره ملی 175566XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، حمداله کیا به شماره ملی 175337XXXX به سمت مدیر عامل. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 940628XXXX32839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هومن کیا به شماره ملی 006928XXXX ، زهره شریف نیا به شماره ملی 175566XXXX ، حمداله کیا به شماره ملی 175337XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد جامعی به شماره ملی 175598XXXX به عنوان بازرس اصلی و هوشنگ پاکجو به شماره ملی 175404XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال ا نتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940628XXXX38776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 9/5/90 و هییت مدیره مورخ 9/5/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: هومن کیا رییس هییت مدیره زهره شریف نیا نایب رییس هییت مدیره حمداله کیا عضو مدیر عامل حق امضا اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبراست. بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند عبارتند از: محمد جامعی بازرس اصلی هوشنگ جامعی بازرس علی البدل روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/2/89 که طی نامه وارده 383022/3/89 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتنداز: احسان محمدزاده داوودی مدیر عامل هومن کیا رییس هییت مدیره حمداله کیا نایب رییس هییت مدیره غلامرضا فرخ نیا عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بازرس اصلی زهره شریفی نیا بازرس علی البدل هوشنگ هاشمی براییک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نورخوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/5/88 که طی نامه وارده 9560 ـ 1/6/88 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: احسان محمدزاده داوودی مدیرعامل، هومن کیا رییس هییت مدیره، حمداله کیا نایب رییس هییت مدیره، برای دو سال انتخاب شدند. حق امضای اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها بامضای نایب رییس هییت مدیره بامهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی زهره شریفی نیا، بازرس علی البدل هوشنگ هاشمی کرد برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی