اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 5816

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/12/11:

40,000,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/81 و هییت مدیره مورخ 4/5/82 سرمایه شرکت از مبلغ 2XXXXXXXX00 ریال به 4XXXXXXXX00 ریال منقسم به 40000000 سهم 1000 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق 1 - نقدی 2 - مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 436353XXXX ریال بموجب گواهی شماره 130/1480/4/71 مورخ 29/4/82 بانک صادرات شعبه صنعتی پرداخت گردیده است. ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 27/5/82 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی