اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 5660

شناسه ملی: 14008060441

تاریخ ثبت: 1397/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/10/16

آدرس: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، خانه اصفهان ، خیابان غنچه ، خیابان گلخانه ، پلاک 226 ، طبقه همکف

کد پستی: 8194849361

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/29:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

1,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محبو به لندی با شماره ملی 633005XXXX با دریافت مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه و مرجان اشتری با شماره ملی 127139XXXX با دریافت مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارندو سرمایه موسسه از مبلغ 1200000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده 4 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. تعداد اعضا هییت مدیره به 2 الی 5 نفر تغییریافت و ماده مربوطه اساسنامه (ماده 14 ) اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: امین ابوعطا دارای مبلغ 900000 ریال سهم الشرکه و نهال ممویی دارای مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه ش 981115XXXX50233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین ابوعطا به شماره ملی 129204XXXX با پرداخت 200000 ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان 900000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1000000 ریال به 1200000 ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: محبو به لندی با شماره ملی 633005XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه ونهال ممویی با شماره ملی 005948XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه و مرجان اشتری با شماره ملی 127139XXXX دارای 100000 ریال سهم الشرکه امین ابوعطا به شماره ملی 129204XXXX دارای 900000 ریال سهم الشرکه ش 981115XXXX57607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/16:

تاسیس موسسه غیرتجاری مدرسه کسب و کار نوآفرینان امین اوستا در تاریخ 16/10/1397 به شماره ثبت 5660 به شناسه ملی 140080XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره، اطلاع رسانی و آموزش مهارت های کسب و کار و توانمندی های کارآفرینی به نوجوانان 14 تا 17 سال، آموزش مهارت های فردی و اجتماعی به کودکان 4 تا 12 سال، مشاوره شغلی، ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی کسب و کار، تجارت و مدیریت، طراحی و ارایه بسته ها و نرم افزارهای آموزشی در حوزه فعالیت موسسه، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی، حضور و برگزاری نمایشگاهها در زمینه فعالیت های موسسه، اخذ وام و اعتبار تسهیلات صرفاً در جهت تحقق اهداف موسسه، انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، خانه اصفهان، خیابان غنچه، خیابان گلخانه، پلاک 226 ، طبقه همکف کدپستی 819484XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1000000 ریال می باشد که تماما پرداخت و دراختیار مدیرعامل قرار گرفت اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: نهال ممویی به شماره ملی 005948XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه مرجان اشتری به شماره ملی 127139XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه امین ابوعطا به شماره ملی 129204XXXX دارنده 700000 ریال سهم الشرکه محبوبه لندی به شماره ملی 633005XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: نهال ممویی به شماره ملی 005948XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود مرجان اشتری به شماره ملی 127139XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود امین ابوعطا به شماره ملی 129204XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود محبوبه لندی به شماره ملی 633005XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971016XXXX90323 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی