اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 402618

شناسه ملی: 10320528452

تاریخ ثبت: 1390/02/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/2/1390 تحت شماره 402618 و شناسه ملی 103205XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/2/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام خدمات طرحهای تحقیقاتی در زمینه تولید داروها و مواد اولیه و محصول نهایی ترکیبات دارویی غذایی شیمیایی مجاز بیولوژی بهداشتی و آرایشی مشاوره و انجام کار آزمایی بالینی داروها و فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی برابر قوانین جاری کشور اخذ وام و تسهیلات و ضمانت نامه بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا خ خوارزمی مجتمع مسکونی ملاصدرا بلوک 1 شماره 163 ـ کدپستی 143591XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 81 مورخ 31/1/1390 نزد بانک سپه شعبه بیمارستان بقیه الله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علی محمد لطیفی به شماره ملی 407198XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای محمدعلی محمود آبادی به شماره ملی 045057XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مجید شهرتی به شماره ملی 038185XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مجید شهرتی به شماره ملی 038185XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای علی چوپانی به شماره ملی 158160XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم فاطمه ابوالحسنی به شماره ملی 038654XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی