اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 352888

شناسه ملی: 10104008613

تاریخ ثبت: 1388/05/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1431953331

آدرس: شهر تهران خ یوسف آباد خ 28 پ 59

تاریخ تاسیس: 1388/05/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/04:

30,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پور جعفر علی شماره ملی 279081XXXX با پرداخت 6000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مجید محمدی به شماره ملی 007614XXXX با پرداختی مبلغی میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 18000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه ی شرکت از مبلغ 30000000 ریال به مبلغ 44000000 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای مجید محمدی به شماره ملی 007614XXXX دارنده مبلغ 18000000 ریال سهم الشرکه آقای آیدین ریاحی به شماره ملی 006846XXXX دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشرکه شرکت دایگان گستران صنعت سهامی خاص به شناسه ملی 101036XXXX8 و به نمایندگی اقای حسن حقایق خراسانی به شماره ملی 007036XXXX دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد پور جعفرعلی به شماره ملی 279081XXXX دارنده مبلغ 6000000 ریال سهم الشرکه پ 971115XXXX47578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محمدی به شماره ملی 007614XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای آیدین ریاحی به شماره ملی 006846XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای احمد پور جعفر علی به شماره ملی 279081XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: امضای کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971115XXXX58606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دایگان گستران صنعت سهامی خاص به شناسه ملی 101036XXXX8 و به نمایندگی اقای حسن حقایق خراسانی به شماره ملی 007036XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل مبلغ 10000000 ریال از صندوق شرکت ، از شرکت خارج شده و هیچگونه حق و سمتی ندارند. آقای آیدین ریاحی به شماره ملی 006846XXXX با دریافت 4000000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 6000000 ریال کاهش داد. ـ در نتیجه سرمایه ی شرکت از مبلغ 44000000 ریال به مبلغ 30000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای مجید محمدی به شماره ملی 007614XXXX دارنده مبلغ 18000000 ریال سهم الشرکه آقای آیدین ریاحی به شماره ملی 006846XXXX دارنده مبلغ 6000000 ریال سهم الشرکه آقای احمد پور جعفر علی به شماره ملی 279081XXXX دارنده مبلغ 6000000 ریال سهم الشرکه پ 971115XXXX00111 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 14/01/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ یوسف آباد خ 28 پ 59 کدپستی 143195XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقایان آیدین ریاحی و مجید محمدی خانقاه وسطی مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 12/02/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/5/1388 تحت شماره 352888 و شناسهملی 101040XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 4/5/1388 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: طراحی تولید و ساخت و واردات انواع لوازم و تجهیزات برقی الکترونیکی مجاز مکانیکی سختافزار و رایانه شبکههای صنعتی سیستمهای اتوماسیون صنعتی ابزار دقیق خدمات فنی و مهندسی ابزار شامل خدمات مشاورهای امکان سنجی تحلیل طراحی و ساخت و تجهیز و پیادهسازی نصب و راهاندازی و نگهداری تعمیرات سیستمهای الکترونیکی و کامپیوتری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سایر فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ یوسف آباد نبش خ 54 پ 2 واحد 9 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5ـ شرکت اتوماسیون صنعتی دایگان گستران صنعت سهامیخاص به شماره ثبت 323552 با نمایندگی آقای حسن حقایق خراسانی بسمت رئیس هیئتمدیره، 2ـ5ـ آقای آیدین ریاحی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره، 3ـ5ـ آقـای مجیـد محمـدی خانـقاه وسطـی بسمـت عـضو هیئتمدیره، 4ـ5ـ آقای مجید محمدی خانقاه وسطی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی