اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1919

شناسه ملی: 10740054478

تاریخ ثبت: 1384/12/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/12/08

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا یاسینی کیا به شماره ملی 413139XXXX زهرا ورمزیار به شماره ملی 413217XXXX امیرعباس عظیمی به شماره ملی 413079XXXX برای مدت باقیمانده تا تاریخ 4/8/1396 انتخاب شدند. ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: غلامرضا یاسینی کیا به شماره ملی 413139XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره زهرا ورمزیار به شماره ملی 413217XXXX به سمت رییس هییت مدیره امیرعباس عظیمی به شماره ملی 413079XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 4/8/1396 انتخاب شدند. ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ علی مراد کوشکی به شماره ملی 407045XXXX به سمت بازرس اصلی و شهناز کوشکی به شماره ملی 407275XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده تا تاریخ 4/8/1396 انتخاب شدند. ش 951203XXXX57121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عارف کماسی به شماره ملی 412032XXXX غلامرضا یاسینی کیا به شماره ملی 413139XXXX امیرعباس عظیمی به شماره ملی 413079XXXX تا تاریخ 04/08/96 .. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عارف کماسی به شماره ملی 412032XXXX به سمت رییس هییت مدیره امیرعباس عظیمی به شماره ملی 413079XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره غلامرضا یاسینی کیا به شماره ملی 413139XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 04/08/96 .. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا عارف کماسی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. علی مراد کوشکی به شماره ملی 407045XXXX به سمت بازرس اصلی ؛و شهناز کوشکی به شماره ملی 407275XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار سیمره جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ش 950222XXXX62644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا یاسینی کیا به شماره ملی 413139XXXX عارف کماسی به شماره ملی 412032XXXX امیرعباس عظیمی به شماره ملی 413079XXXX علی کوشکی به شماره ملی 407237XXXX زهرا ورمزیار به شماره ملی 413217XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا یاسینی کیا به شماره ملی 413139XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره عارف کماسی به شماره ملی 412032XXXX به سمت رییس هییت مدیره امیرعباس عظیمی به شماره ملی 413079XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی کوشکی به شماره ملی 407237XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره زهرا ورمزیار به شماره ملی 413217XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. علی مراد کوشکی به شماره ملی 407045XXXX به سمت بازرس اصلی شهناز کوشکی به شماره ملی 407275XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیغام جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940903XXXX04693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/11/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی یاسین نور زاگرس ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 1919 و شناسه ملی 107400XXXX8 که در تاریخ 20/7/89 در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 عضو آقای امیر عباس عظیمی مورد قبول واقع و در ردیف سهامداران شرکت قرار گرفتند 2 استعفا آقای رضا پیرهادی مروکی مورد قبول واقع و از شرکت خارج گردیدند. 3 آقای غلامرضا یاسینی کیا به سمت مدیر عامل و آقای امیر عباس عظیمی به سمت رییس هییت مدیره و خانم آذر ورمزیار به سمت نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مهندسی یاسین نور زاگرس (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 1919 و شناسه ملی 107400XXXX8 که در تاریخ 15/6/88 در محل شرکت تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ و بتصویب رسید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ عضویت آقایان رضا پیرهادی مروکی و علی عسگری مورد قبول واقع و در ردیف سهامداران شرکت قرار گرفتند. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بمبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش در نتیجه تعداد سهام از یکصد و بیست سهم بانام ده هزار ریال به یکصد و بیست سهم بانام ده میلیون ریال تغییر یافت. 3 ـ بموضوع شرکت خطوط فشار قوی و متوسط و فشار ضعیف و پستهای هوایی و زمینی و طراحی و نظارت، دستگاه های اندازه گیری، خرید و فروش لوازم برق و الکترونیک و با داشتن مجوزهای لازم آموزش در رشته های فوق الذکر الحاق گردید. 4 ـ ماده 2 و 5 اساسنامه نیز اصلاح گردید. 5 ـ آقای غلامرضا یاسینی کیا و رضا پیرهادی مروکی و علی کوشکی بسمت اعضای اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ آقای امیر عباس عظیمی بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی مزعلی بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 7 ـ آقای غلامرضا یاسینی کیا بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، آقای رضا پیرهادی مروکی بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی عسگری بسمت منشی هییت مدیره و آقای علی کوشکی بسمت عضو هییت مدیره انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید بامضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکت های ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهندسی یاسین نور زاگرس ( سهامی خاص) که در تاریخ 8/12/84 تحت شماره 1919 در این اداره به ثبت رسیده که از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم درروزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 -نام و نوع شرکت مهندسی یاسین نور زاگرس ( سهامی خاص) 2 -موضوع شرکت: فعالیت در زمینه فنی و مهندسی برق 3 -سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و دویست هزارریال آن نقدا نزد بانک ملی ایران شعبه توحیدبه حساب جاری شماره 1528 واریز گردید 4 -مرکز اصلی شرکت: بروجرد شهرک پردیس کوچه گل یاس 5 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 -مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند آقای غلامرضا یاسینی کیا به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم آذر ورمزیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم شهناز کوشکی به سمت منشی هییت مدیره بمدت دوسال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسنادواوراق که برای شرکت ایجاد تعهدنمایدبا امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 7 -آقای منوچهرشهسوار به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی مزعلی به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند . مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی