اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 262834

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/20:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/08/14:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 14/8/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : آقای هاشم توکلی فرزند محمد به ش.ش 2739 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای رضا بیات فرزند شاه میرزا به ش.ش 363 صادره از شمیران با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 15000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. آقایان قاسم توکلی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و هاشم توکلی و رضا بیات و احمد عابدینی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 4 نفر می باشد امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/8/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید آقای محمدرضا گنج بخش با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای صابر دهقانی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 15000000 ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی