اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 709

شناسه ملی: 10860377888

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 5551784531

آدرس: به نشانی جدید بناب رو به روی پلیس راه بناب تبریز جنب مدیریت جهاد کشاورزی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

40,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

35,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/17:

45,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/11/03:

40,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1397 و مجوز شماره 5981 مورخ 02/10/1397 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 96 تعاونی مورد تصویب قرار گرفت. سرمایه تعاونی از مبلغ 35000000 ریال به مبلغ 40000000 ریال و تعداد اعضا از 7 نفر به تعداد 8 نفر افزایش یافت. ش 971202XXXX25674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1396 و مجوز شماره 7282 مورخ 26/11/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا از 9 نفر به 7 نفر کاهش یافت و سرمایه شرکت از مبلغ 45000000 ریال به مبلغ 35000000 ریال کاهش یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. صورتهای مالی سالهای 95 تصویب شد. فرخ توحیدی کوچکی به شماره ملی 168005XXXX سیده سوره حجتی بناب به شماره ملی 168958XXXX زهرا بلوری بناب به شماره ملی 168988XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و یعقوب شکوری چوبقلو به شماره ملی 168991XXXX سریه شکوری چوبقلو به شماره ملی 168012XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. احمد پاک منش به شماره ملی 168009XXXX به عنوان بازرس اصلی زهرا زارع مستمند به شماره ملی 168986XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961212XXXX60221 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1396 و مجوز شماره 7282 مورخ 26/11/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرخ توحیدی کوچکی با کد ملی 168005XXXX به سمت رییس هییت مدیره سیده سوره حجتی بناب با کد ملی 168958XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره زهرا بلوری بناب به شماره ملی 168988XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. یعقوب شکوری چوبقلو با کد ملی 168991XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب شدند. مقرر و مصوب گردید کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها و برات پس از تصویب هییت مدیره با امضا یعقوب شکوری چوبقلو (مدیرعامل) و فرخ توحیدی کوچکی (رییس هییت مدیره)و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای سیده سوره حجتی بناب (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و تمامی اوراق عادی و مکاتبات با امضای یعقوب شکوری چوبقلو با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961212XXXX49898 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/03/1395 و برابر مجوز شماره 2603 مورخ 02/04/1395 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا از 8 نفر به 9 نفر افزایش یافته و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 45000000 ریال افزایش یافت. خانم زهرا بلوری بناب به کد ملی 168988XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زارع مستمند به کد ملی 168986XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای احمد پاک منش به کد ملی 168009XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره وخانم سیده سوره حجتی بناب به کد ملی 168958XXXX به عنوان عضو علی البدل اول هییت مدیره و آقای فرخ توحیدی کوچکی به کد ملی 168005XXXX به عنوان عضو علی البدل دوم هییت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ 19/08/1396 انتخاب نمودند. صورتهای مالی سالهای 93 و 94 مورد تصویب قرار گرفت. ش 950625XXXX78626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/03/1395 و برابر مجوز شماره 2603 مورخ 02/04/1395 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه قبلی لغو و اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید بناب ـ روبه روی پلیس راه بناب تبریز ـ جنب مدیریت جهاد کشاورزی ـ کدپستی 555178XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت تعاونی مندرج در ماده 3 اساسنامه به شرح زیر اضافه گردید: انجام کلیه فعالیت ها وخدمات مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی وآبخیزداری و نظارت بر فعالیت های فوق انجام کلیه فعالیت های خدماتی مربوط به امورات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و کارهای خدماتی نقشه برداری و تهیه انواع نقشه های اراضی زراعی و باغی و منابع طبیعی نظارت بر فعالیت های فوق. ش 950625XXXX68294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1395 و برابر مجوز شماره 2603 مورخ 02/04/1395 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک خدایی قشلاق به کد ملی 168905XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد پاک منش به کد ملی 168009XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و و آقای بهرام حسن زاده به کد ملی 168994XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ 19/08/1396 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای بابک خدایی قشلاق با سمت رییس هییت مدیره به اتفاق آقای بهرام حسن زاده با سمت مدیرعامل(که از اعضای هییت مدیره می باشند) ودر غیاب آقای بابک خدایی قشلاق با امضای آقای احمد پاک منش با سمت نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و کلیه اوراق عادی با امضا آقای بهرام حسن زاده با سمت مدیرعامل و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950625XXXX50429 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1393 و مجوز شماره 6900 مورخ 29/11/1393 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای شرکت از 13 نفر به 8 نفر و سرمایه شرکت از 65000000 ریال به 40000000 ریال کاهش یافت. ش 940323XXXX38839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی