اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 751

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی, هیئت مدیره و فوقالعاده شرکت فوق مورخه 8/1/85 تغییرات زیر به عمل آمد: 1ـ فرانک سگوند به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس یاوریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عزیز مراد هاشمی راد به سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها, اسناد و اوراق بانکی تعهدآور و غیره با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. 2ـ عزیز مراد هاشمی راد و فرانک سگوند و عباس یاوریان به مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. 3ـ فریده گراوندیان و نرگس ناصری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علیالبدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 4ـ هفته نامه بامداد لرستان جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی