اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1447

شناسه ملی: 14005269465

تاریخ ثبت: 1394/07/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: استان همدان ، شهرستان نهاوند ، بخش مرکزی ، شهر نهاوند ، خیابان پیروزی ، خیابان معلم ، بن بست بوستان ، پلاک 44 ، طبقه اول با

کد پستی: 6591713835

تاریخ تاسیس: 1394/07/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/12:

1,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/11/1396 و استناد نامه 4609 مورخ 24/11/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم سحر نادری به شماره ملی 395022XXXX به عنوان بازرس علی البدل، خانم الناز سراجی به شماره ملی 396027XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای الباقی مدت تا تاریخ 12/07/97 انتخاب گردیدند: خانم آرزو شهبازی به شماره ملی 396185XXXX و خانم صدیقه عابدی به شماره ملی 396169XXXX و خانم پریا صفی خانی به شماره ملی 396183XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم اعظم فاطمی به شماره ملی 396165XXXX و خانم افتخارالسادات فتاحیان به شماره ملی 396165XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره ش 961224XXXX43791 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/11/1396 استناد نامه 4609 مورخ 24/11/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوندتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آرزو شهبازی به سمت رییس هییت مدیره ـ صدیقه عابدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و پریا صفی خانی به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک،سفته،برات و اوراق بهادار با امضا خانم پریا صفی خانی (مدیرعامل)به اتفاق خانم آرزو شهبازی (رییس هییت مدیره) ومهر تعاونی دارای اعتباراست و در غیاب رییس هییت مدیره خانم صدیقه عابدی (نایب رییس هییت مدیره) دارای حق امضا می باشد، اوراق عادی ونامه های اداری با امضا خانم پریا صفی خانی (مدیرعامل)ومهرتعاونی معتبرخواهد بود. ش 961224XXXX52534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/11/1396 و باستناد نامه 4609 مورخ 24/11/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی نهاوند به آدرس استان همدان، شهرستان نهاوند، بخش مرکزی، شهر نهاوند، خیابان پیروزی، خیابان معلم، بن بست بوستان، پلاک 44 ، طبقه اول با کدپستی 659171XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: حمایت از زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست و مددجویان کمیته امداد و اداره بهزیستی در صورت معرفی از ادارات مزبور ش 961224XXXX08154 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/12:

تاسیس شرکت تعاونی بانوان امروز و آینده روشن نهاوند درتاریخ 12/07/1394 به شماره ثبت 1447 به شناسه ملی 140052XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: مشاوره بهبود فعالیت کاری و اشتغال زایی خرد وکلان (شناسایی نقاط قوت و بحران بنگاه اقتصادی شناسایی استعدادهای شخصی افراد و ایجاد انگیزه، هندلینگ و تیم سازی در شروع فعالیت)مشاغل خانگی و بازاریابی شبکه ای، تیم سازی ومعرفی کار وآموزش و پشتیبانی. ایجاد نمایشگاههای عرضه محصولات بصورت فصلی ودایمی وایجاد بنگاه کاریابی.علاوه براین تمام مراحل وکارهای بالا در ترویج عفاف وحجاب می باشد برای جلوگیری از مفاسد بیکاری وترویج عفاف وحجاب درجامعه بااستفاده ازسرمایه ونیروی کار، مهارت وتخصص اعضا. ـ مدت شرکت: نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: نهاوند خیابان پیروزی، پشت شهرداری، کانون کوثر کدپستی 659191XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1500000 ریال منقسم به 150 سهم 10000 ریالی که تعداد 150 سهم آن بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3703 مورخ 26/06/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید روح اله رضایی پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: خانم آرزو شهبازی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 396185XXXX خانم مهتاب جلالوند به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 395024XXXX خانم ندا ابوالفتحی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 396187XXXX خانم آتنا شهبازی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 396259XXXX خانم صدیقه عابدی به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره به شماره ملی 396169XXXX ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل جک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای آرزو شهبازی(رییس هییت مدیره)به اتفاق صدیقه عابدی(مدیرعامل) ومهر تعاونی دارای اعتباراست. ودر غیاب رییس هییت مدیره آتنا شهبازی(نایب رییس هییت مدیره) دارای حق امضا می باشد و اوراق عادی ونامه ها با امضا صدیقه عابدی (مدیرعامل) و مهرتعاونی معتبرخواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر نادری به شماره ملی 395022XXXX به عنوان بازرس اصلی خانم زینب گل پایگانی به شماره ملی 396262XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 940712XXXX51484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی