اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 55

شناسه ملی: 10861331972

تاریخ ثبت: 1384/07/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 8941936137

آدرس: یزد شهرستان یزد بخش زارچ شهر زارچ شهرک مصطفی خمینی خیابان پاسداران کوچه هنرستان پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1384/07/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/25:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/07/28:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/12:

آگهی تغییرات شرکت امین ارتباط یزد سهامی خاص به شماره ثبت 55 و شناسه ملی 108613XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم سمیه کریمی زارچی به سمت رییس هییت مدیره - خانم زهرا امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره - خانم صدیقه کریمی زارچی کد ملی 551983XXXX خارج از اعضای هییت مدیره به سمت مدیرعامل - آقای محمدحسین کریمی زارچی به سمت عضو اصلی هییت مدیره- آقای محمدعلی کریمی زارچی کد ملی 551953XXXX به عنوان قایم مقام مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یا قایم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/12:

آگهی تغییرات شرکت امین ارتباط یزد سهامی خاص به شماره ثبت 55 و شناسه ملی 108613XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضا هییت مدیره عبارتند از: خانم سمیه کریمی زارچی به کد ملی 551996XXXX - خانم زهرا امیری به کد ملی 551978XXXX - آقای محمدحسین کریمی زارچی به کد ملی 551978XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 - آقای محمد حاتمی مجومرد کد ملی 551978XXXX به سمت بازرس اصلی - آقای کیخسرو افشاری علی آباد کد ملی 551989XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/09/1396 تصمیم ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی زارچ به آدرس یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش زارچ ـ شهر زارچ ـ شهرک مصطفی خمینی ـ خیابان پاسداران ـ کوچه هنرستان ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 894193XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960928XXXX83665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1396 بنا به گواهی بانکی بشماره 38/3581 مورخ 25/08/1396 بانک صادرات کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید. ش 960911XXXX28561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد حاتمی مجومرد به کد ملی 551978XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای کیخسرو افشاری علی آباد به کد ملی 551989XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرانتشارپیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960911XXXX70522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1396 بنا به پیشنهاد هییت مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 100000000 ریال از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوط دراساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید ماده 5 ) سرمایه شرکت مبلغ 100000000 ریال منقسم به 100 سهم 1000000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد. ش 960911XXXX83118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه کریمی زارچی به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم زهرا امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمدحسین کریمی زارچی عضو اصلی هییت مدیره ـ خانم صدیقه کریمی زارچی کد ملی 551983XXXX خارج از اعضای هییت مدیره به سمت مدیرعامل و ـ آقای محمدعلی کریمی زارچی کد ملی 551953XXXX خارج از اعضا به عنوان قایم مقام مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یا قایم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 950205XXXX54909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره عبارتند از:خانم سمیه کریمی زارچی به کد ملی 551996XXXX ـ خانم زهرا امیری به کد ملی 551978XXXX ـ آقای محمد حسین کریمی زارچی به کد ملی 551978XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ آقای محمد حاتمی مجومرد به کد ملی 551978XXXX به سمت بازرس اصلی ـ آقای کیخسرو افشاری علی آباد به کد ملی 551989XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ صورتهای مالی سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت ش 950205XXXX24972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/23:

الف) بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/11/92 شرکت فوق تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 خانم سمیه کریمی زارچی و خانم صدیقه کریمی زارچی و خانم زهرا امیری برای مدت دو سال به عنوان اعضا هییت مدیره انتخاب شدند. 2 آقای محمد حاتمی مجومرد به سمت بازرس اصلی و آقای کیخسرو افشاری علی آباد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه ندای یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 پس از قرایت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 91 مورد تصویب قرار گرفت. ب) بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/11/92 خانم سمیه کریمی زارچی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صدیقه کریمی زارچی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و یا وکیل رسمی وی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 934250XXXX111641XXXX رییس ثبت زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/26:

پیرو آگهی شماره 2595 ش س 11 مورخ 27/5/88 و به موجب صورتجلسات مجمع عمومی و هییت مدیره شرکت مورخ 23/5/90 تصمیمات ذیل درشرکت اتخاذ گردید: 1 آقای محمدعلی کریمی زارچی و خانم سمیه کریمی زارچی و زهرا امیری برای مدت دو سال به عنوان اعضا هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 2 آقایان محسن کاظمی شرب العین و وحید کریمی فرد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشر آگهی انتخاب شد. 4 از میان اعضا هییت مدیره خانم سمیه کریمی زارچی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای محمدعلی کریمی زارچی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمیباشد. اداره ثبت اسناد و املاک زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/2/89 به موضوع شرکت عبارت: همچنین فعالیت در امور تاسیس ات، خدمات عمومی، امور آشپزخانه و رستوران، نگهداری فضای سبز، امور حمل و نقل و چاپ و تکثیر الحاق گردید و نسبت به موارد فوق جهت فعالیت اخذ مجوز از مراجع و ادارات ذیربط صادر گردد و در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. ثبت زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/27:

پیرو آگهی شماره 6845 ش س 11 مورخ 3/11/86 و به موجب صورتجلسات مجمع عمومی و هییت مدیره شرکت مورخ 25/5/88 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: 1 آقای محمدعلی کریمی زارچی و خانمها سمیه کریمی زارچی و زهرا امیری برای مدت دو سال به عنوان اعضا هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 2 آقایان محسن کاظمی شورغین و وحید کریمی فرد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 از میان اعضا هییت مدیره خانم سمیه کریمی زارچی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی کریمی زارچی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآرو شرکت با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

پیرو آگهی شماره 3039 مورخ 28/7/84 به موجب صورتجلسات مجمع عمومی و هییت مدیره شرکت امین ارتباط یزد ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 55 مورخه 2/11/86 تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید. 1 آقای محمدعلی کریمی زارچی و خانمها سمیه کریمی زارچی و زهرا امیری برای مدت 2 سال به سمت اعضا هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 2 از میان نامبردگان فوق خانم سمیه کریمی زارچی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا امیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی کریمی زارچی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا منفرد و ثابت مدیر عامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 3 آقایان محسن کاظمی شورغین و وحید کریمی فرد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد و املاک زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت امین ارتباط یزد سهامی خاص که در تاریخ 28/7/84 تحت شماره 55 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/7/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ندای یزد آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای، خدمات پشتیبانی به سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی بطور اعم در زمینه طراحی و اجرای سیستمهای و پروژه های مخابراتی شهری و بین شهری و بقیه به شرح در ماده 2 اساسنامه 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: زارچ، خیابان پاسداران، کوچه هنرستان، پلاک 2690 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی با نام بی نام که مبلغ 000/350 ریال آن طبق گواهی شماره 2/2688 مورخه 26/7/84 بانک صادرات شعبه زارچ پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای محمد علی کریمی زارچی به سمت مدیرعامل و خانمها سمیه کریمی زارچی و زهرا امیری به ترتیب به سمت رییس و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: به شرح در ماده 44 اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن کاظمی شورغین به سمت بازرس اصلی و آقای وحید کریمی فرد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان زارچ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی