اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 620

شناسه ملی: 14003985300

تاریخ ثبت: 1393/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: و نشانی کامل آن خاش ، روستای چاه سم ،

کد پستی: 9891819438

تاریخ تاسیس: 1393/01/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

66,400,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/07/1395 که مدارک طی شماره ملی 480576 مورخ 29/7/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خاش واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورتهای مالی سال 1394 تصویب گردید. 2 . آقای خدامراد شهنوازی به شماره ملی 371905XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود شهنوازی به شماره ملی 371983XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت سال مالی انتخاب شدند. ش 950818XXXX21438 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1395 که مدارک طی شماره ملی 480576 مورخ 29/7/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خاش واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای نور محمد شهنوازی به شماره ملی 371900XXXX به عنوان مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 2 . کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک - سفته - برات و اوراق بهادار با امضا آقای نور محمد شهنوازی به عنوان مدیر عامل به اتفاق آقای وحید هاشمزهی به عنوان رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای عبدالرحمن شادمان و ممهور به مهر تعاونی دارای اعتبار میباشد. اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای نور محمد شهنوازی به عنوان مدیر عامل و ممهور به مهر تعاونی معتبر است. ش 950818XXXX97620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/02/1394 که مدارک طی 20059 مورخه 04/04/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خاش واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . 1 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 57 ماده و 29 تبصره تصویب و اساسنامه قبلی کان لم یکن تلقی گردید. ش 940615XXXX52916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/03/1394 که مدارک طی20059 مورخه04/04/94 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خاش واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.1 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد: محمود شهنوازی بشماره ملی371983XXXX عنوان بازرس اصلی و آقای خدامراد شهنوازی بشماره ملی371905XXXX عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش940610XXXX57966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/25:

بدینوسیله خلاصه ای از اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی مرزنشینان چاه سم شهرستان خاش که در تاریخ 24/1/93 شماره ثبت 620 در دفتر ثبت شرکت های این اداره و شناسه ملی 140039XXXX0 بثبت رسیده است و در تاریخ مذکور از لحاظ امضای ذیل تکمیل شده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات. ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. ـ مرکز اصلی و نشانی کامل آن: خاش، روستای چاه سم، کدپستی 989181XXXX ـ سرمایه شرکت: عبارت است از مبلغ 000/400/66 ریال منقسم به 664 سهم با نام سیصد هزار ریالی که بموجب نامه شماره 820/2304 ـ 22/12/92 بانک توسعه تعاون خاش مبلغ 000/400/66 ریال آن نقدا نزد حساب جاری 230411XXXX11461 بنام شرکت مذکور پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران شرکت می باشد. ـ مدیران شرکت: آقای وحید هاشمزهی کد ملی 362201XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عبدالرحمان شادمان کد ملی 371927XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالسلام شهنوازی کد ملی 371985XXXX بسمت منشی هییت مدیره و آقای آرمان شهنوازی کد ملی 371985XXXX بسمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. همچنین آقای نور محمد شهنوازی کد ملی 371900XXXX بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ صاحبان امضا مجاز: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نایب رییس و مهر تعاونی دارای اعتبار است و کلیه اوراق عادی و نامه ها به امضای مدیرعامل و در صورت لزوم رییس یا نایب رییس یا منشی هییت مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: برابر است با اختیارات موجود در آیین نامه وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل که مشتمل بر 5 ماده و 58 بند در جلسه مورخه 12/11/92 بتصویب مجمع عمومی عادی رسیده است. ـ بازرسان شرکت: آقای محمود شهنوازی کد ملی 371983XXXX بسمت بازرس اصلی و خدامراد شهنوازی کد ملی 371905XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 401300XXXX110666XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی