اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10104025527

تاریخ ثبت: 1388/05/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/27

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران پاسداران نبش نارنجستان 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/27:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/13:

شرکت فوق در تاریخ 27/5/1388 تحت شماره 356804 و شناسه ملی 101040XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید برق از ژنراتورهای گاز و بخار استفاده از حرارت تولید شده از دستگاهها و ژنراتورها در زمینه های فولاد شیشه و نیروگاههای بخار و ایجاد پست نیروگاهی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و تهیه آب مقطر. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران پاسداران نبش نارنجستان 6 پ 1 واحد 40/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی شیرزادیان به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی