اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 169300

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 3/5/88 واصل گردید: علی گلزاری به سمت بازرس اصلی و مهدی پورستار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی ساسانی یکتا و علی ساسانی یکتا و پروانه نجفی نوایی که پروانه نجفی نوایی به سمت رییس هییت مدیره، علی ساسانی یکتا به سمت نایب رییس هییت مدیره، عباسعلی ساسانی یکتا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/9/85 شرکت مزبور که در تاریخ 16/10/85 واصل گردید: آقای علی گلزاری به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی پورستار به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباسعلی ساسانی یکتا به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم پروانه نجفی نوایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی ساسانی یکتا به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی