اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 8918

شناسه ملی: 10610122102

تاریخ ثبت: 1391/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/10/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/17:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدصدیق اللهویسی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه در محل قانونی شرکت می باشد. در تاریخ 23/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1652757 ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/10/1391 شماره ثبت 8918 و شناسه ملی 106101XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 17/10/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: طراحی و نصب دوربین های مداربسته و سیستم های ایمنی (اعلام حریق، اعلام سرقت، نصب آیفون های تصویری). 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان کردستان، شهر سنندج، 19/2 بهاران ماموستا قانع، کوچه مروارید 5 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد صدیق اللهویسی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم منیره حمه لاوی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم بهاره اللهویسی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم بهاره اللهویسی به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی