اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 54587

شناسه ملی: 10100997127

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: تهران یوسف آباد خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور خیابان هفتم پلاک 12 طبقه سوم

کد پستی: 1433713493

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/03:

500,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/02:

500,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/27:

14,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29 12 1397 تصویب شد ـ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ثبت شده به شماره 15010 و شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به کد ملی 003178XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 980512XXXX43188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مبلغ اسمی سهام به 1000000 ریال افزایش یافت در نتیجه سرمایه نقدی شرکت مبلغ 5XXXXXXXX000 ریال منقسم به 500000 سهم بانام 1000000 ریالی میباشد درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 970920XXXX29412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/08/1397 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 30/7/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 84XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX000 ریال منقسم به 5000000 سهم 100000 ریالی با نام که از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ 970823XXXX48673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29 12 1396 مورد تصویب قرار گرفت. احمد قیصری نیا با کد ملی 003226XXXX و کمال الدین فیضی تالارپشتی با کد ملی 216132XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و فرید قدس گویا به کد ملی 003178XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970508XXXX65659 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد قیصری نیا با کد ملی 003226XXXX به سمت رییس هییت مدیره کمال الدین فیضی تالارپشتی با کد ملی به شماره 216132XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد رضا متولیان با کد ملی 216158XXXX به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضای هییت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات به عهده دو نفر از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت می باشد. پ 970508XXXX81176 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران یوسف آباد خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور خیابان هفتم پلاک 12 طبقه سوم کدپستی 143371XXXX تغییر یافت. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات به عهده دو نفر از اعضاهییت مدیره یامدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد پ 961109XXXX10700 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1395 تصویب شد موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ثبت شده به شماره 15010 و شناسه ملی 101005XXXX7 با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به کد ملی 004546XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به کد ملی 003178XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 960515XXXX14570 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد قیصری نیا دارنده کد ملی به شماره 003226XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای کمال الدین فیضی تالارپشتی دارنده کد ملی به شماره 216132XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا متولیان دارنده کد ملی به شماره 216158XXXX خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته و برات بعهده مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت می باشد. پ 950511XXXX72610 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29 12 1394 تصویب شد. آقایان احمد قیصری نیا دارنده کد ملی به شماره 003226XXXX و کمال الدین فیضی تالار پشتی دارنده کد ملی به شماره 216132XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی هادی حساب ثبتشده به شماره 15010 و شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به کد ملی 003178XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950511XXXX14417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 93 به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی هادی حسابه شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به کد ملی 003178XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ 940514XXXX38414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد قیصری نیا به کد ملی 003226XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای کمال الدین فیضی تالار پشتی به کد ملی 216132XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای محمد رضامتولیان به کد ملی 216158XXXX به عنوان مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته و برات بعهده مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت میباشد پ 930826XXXX46735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد قیصری نیا دارنده کد ملی 003226XXXX و کمال الدین فیضی تالارپشتی دارنده کد ملی 216132XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. پ 930727XXXX39601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد قیصری نیا دارنده کد ملی به شماره 003226XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای کمال الدین فیضی تالارپشتی دارنده کد ملی به شماره 216158XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا متولیان دارنده کد ملی به شماره 216132XXXX خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات بعهده مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت می باشد. پ 930727XXXX92804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 1392/12/29 تصویب شد. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به کد ملی 004546XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . پ 930527XXXX94138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین اهور دارنده کد ملی 004506XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد قیصری نیا دارنده کد ملی به شماره 003226XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا متولیان دارنده کد ملی 216158XXXX خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات بعهده مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1741139 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار: آقای رامین اهور دارنده کد ملی به شماره 004506XXXX و آقای احمد قیصری نیا دارنده کد ملی به شماره 003226XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 1741140 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره ای به ماده 12 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اضافه و ماده فوق اصلاح گردید. پ 1741141 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 تصویب شد. پ 1713590 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به کد ملی 004546XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1696723 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/8/91 سینا اهور به ک م 471040XXXX و دیبا اهور به ک م 471054XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/84 ریال به مبلغ 000/500/007/7 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/8/91 نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به با مسیولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 26 ماده و 2 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/84 ریال می باشد و شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به قرار ذیل: رامین اهور به ک م 004506XXXX به مبلغ 000/500/002/70 ریال و دیبا اهور به ک م 471054XXXX به مبلغ 000/300/996/6 ریال و سینا اهور به ک م 471040XXXX به مبلغ 000/200/996/6 ریال و مینو صدوقی به ک م 004079XXXX به مبلغ 000/500/2 ریال و احمد قیصری نیا به ک م 003226XXXX به مبلغ 000/500/2 ریال می باشد. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل: مینو صدوقی به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و احمد قیصری نیا به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضا هر یک از مدیر عامل و رییس هییت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/7/91 و هییت مدیره مورخ 17/7/91 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/14 ریال به مبلغ 000/000/000/84 ریال منقسم به 000/840 سهم 000/100 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 8/8/91 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/90 شرکت مزبورکه درتاریخ 7/9/90 واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی 101005XXXX7 به سمت بازرس اصلی و کمال الدین فیضی تالارپشتی به کد ملی 216132XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به سمت بازرس اصلی و کمال الدین فیضی تالارپشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رامین اهور و احمد قیصری نیا. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/4/89 رامین اهور به سمت رییس هییت مدیره و احمد قیصری نیا به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/5/89 مواد 31 و 35 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 28/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 بتصویب رسید. موسسه هادی حساب تهران بسمت بازرس اصلی و کمال الدین فیضی تالارپشتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/88 به موضوع شرکت عبارات ذیل اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: تولید ملحفه روبالشی تولید و برش انواع محصولات اسفنجی تولید انواع لایی بی بافت منسوجات نبافته تولید نوار ژاکارد (نوار بافی) تولید پارچه ژاکارد تولید موکت حرارتی فرم دهی انواع فلزات به روش کشیدن (کشش مفتول) بسته بندی تشک. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1387 شرکت مزبور که در تاریخ 25/04/87 واصل گردید: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1386 به تصویب رسید. موسسه هادی حساب تهران به سمت بازرس اصلی و آقای کمال الدین فیضی تالار پشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل: آقای رامین اهور و آقای احمد فیصری نیا انتخاب گردیدند به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/4/87 آقایان رامین اهور به سمت رییس هییت مدیره واحمد قیصری نیا به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته برات با امضا رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 22/9/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 10/10/1386 واصل گردید. شرکت بوسیله هییت مدیره مرکب از دو یا سه نفر عضو و ماده 31 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رامین اهور و احمد قصیری نیا به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/10/1386 آقایان رامین اهور به سمت رییس هییت مدیره و احمد قیصرنیا به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/6/85 تصمیم ذیل اتخاذ گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل هریک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/27:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 27/2/85 آقای احمد قیصری نیا فرزند محمود به ش ش 42686 ص از تهران با پرداخت مبلغ 2500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قر ار گرفت. آقای رامین اهور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 34975XXXX0 ریال افزایش داد. خانم صبا منوچهری کاشانی و آقای سینا اهور و خانم دیبا اهور هر کدام با پرداخت مبالغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 35XXXXXXXX ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال به 14XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فق اصلاح گردید. نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 14XXXXXXXX0 ریال منقسم به 140000 سهم یکصد هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده می باشد. آقایان رامین اهور به سمت رییس هییت مدیره و عضو و. احمد قیصری نیا به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و خانم صبا منوچهری کاشانی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی هادی حساب به سمت بازرس اصلی و آقای کمال الدین فیضی تالار پشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/24:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/1/84 نسبت به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم گردید: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید. بسته بندی مواد غذایی و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/9/82 تصمیمات زیراتخاذ گردید: آقای رامین اهور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000 ‚ 000 ‚ 500 ‚ 2 ریال افزایش داد. خانم صبا منوچهری کاشانی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000 ‚ 000 ‚ 500 ‚ 2 ریال افزایش داد. آقای سینا اهور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000 ‚ 000 ‚ 500 ‚ 2 ریال افزایش داد. خانم دیبا اهور با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 000 ‚ 000 ‚ 500 ‚ 2 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 3 ریال به مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال افزایش یافت واسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه آنان بشرح فوق می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی