اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 449669

شناسه ملی: 14003882256

تاریخ ثبت: 1392/11/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/11/15

کد پستی: 1655843836

آدرس: تهران تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خیابان 188 شرقی پلاک 84 واحد 5

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

2,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/15:

2,500,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار هیبتی آونلیقی به شماره ملی 153108XXXX با پرداخت 2000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. وحید ارکاک به شماره ملی 392040XXXX با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت.در نتیجه سرمایه شرکت از 2500000 ریال به 5000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: علیرضا دهقانی طراقی ش م 068207XXXX دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه، محمدامینی وند ش م 079393XXXX دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه، شهریار هیبتی آونلیقی ش م 153108XXXX دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه، وحید ارکاک ش م 392040XXXX دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه، پ 941128XXXX85216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا دهقانی طراقی به شماره ملی 068207XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. محمدامینی وند به شماره ملی 079393XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 2000000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از 5000000 ریال به 2500000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: شهریار هیبتی آونلیقی ش م 153108XXXX دارای مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه، وحید ارکاک ش م 392040XXXX دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه، پ 941126XXXX46790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید ارکاک به شماره ملی 392040XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شد.کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941126XXXX48928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/15:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود مکران پی دیبا در تاریخ 15/11/1392 به شماره ثبت 449669 به شناسه ملی 140038XXXX6 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیتهای عمرانی ساختمانی پیمانکاری شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی، راهسازی، پل سازی، سدسازی، جدول کشی و زه کشی انتقال نیرو، شرکت در مناقصات و مزایدات، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خیابان 188 شرقی پلاک 84 واحد 5 کدپستی 165584XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/2 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا دهقانی طراقی به سمت مدیر عامل به شماره ملی 068207XXXX ساکن تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم خیابان 188 شرقی پلاک 84 واحد 5 دارنده 000/000/5 ریال سهم الشرکه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای محمد امینی وند دارای 000/000/2 ریال سهم الشرکه. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ 1776140 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی