اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 24906

شناسه ملی: 10200329310

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1397 و مجوز شماره 86030 مورخ 03/11/1397 از مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت تعاونی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، فلسطین ، کوچه شهیدجدیدی ، خیابان 18 متری گلچین ، پلاک 61 ، طبقه همکف کدپستی 513988XXXX تغییر یافت. ش 971113XXXX76310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1397 و مجوز شماره 86030 مورخ 03/11/1397 از مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین طبقچی سعیدی به کد ملی 137919XXXX وخانم زهرا طبقچی سعیدی به کد ملی 137925XXXX وآقای رحمان طبقچی سعیدی به کد ملی 138227XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وخانم منصوره جوادی صباحی به کد ملی 137776XXXX وآقای محمدپیشنماز موحد به کد ملی 007161XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال قانونی انتخاب شدند وآقای جوادداداشی به کد ملی 137194XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای یعقوب طبقچی سعیدی به کد ملی 137773XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 971113XXXX20430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1397 و مجوز شماره 86030 مورخ 03/11/1397 از مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین طبقچی سعیدی به کد ملی 137919XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و زهراطبقچی سعیدی به کد ملی 137925XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رحمان طبقچی سعیدی به کد ملی 2277113 138 به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای حسین طبقچی سعیدی (مدیرعامل) و آقای رحمان طبقچی سعیدی (منشی هییت مدیره) و در غیاب ایشان به امضا خانم زهرا طبقچی سعیدی (نایب رییس هییت مدیره) ومهر شرکت معتبرخواهد بود و کلیه اوراق عادی به امضای حسین طبقچی سعیدی به سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 971113XXXX58292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1394 و برابر مجوز شماره 105066 مورخ 13/12/1394 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و 28 تبصره بتصویب رسید. ش 950108XXXX56945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/08/1394 و برابر مجوز شماره 105066 مورخ 13/12/1394 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جوادداداشی فرخندی به کد ملی 137194XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای یعقوب طبقچی سعیدی به کد ملی 137773XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب سدند. ش 941224XXXX15123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1394 و برابر مجوز شماره 105066 مورخ 13/12/1394 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین طبقچی سعیدی به کد ملی 137919XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده تامورخه 30/6/95 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای ـ آقای حسین طبقچی سعیدی (مدیرعامل) -وخانم زهرا طبقچی سعیدی (نایب رییس هییت مدیره) و در غیاب نایب رییس هییت مدیره به امضا رحمان طبقچی سعیدی منشی هییت مدیره ومهر شرکت معتبرخواهدبود و کلیه اوراق عادی به امضای حسین طبقچی سعیدی به سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941224XXXX29392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 30/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای جواد داداشی فرخندی به عنوان بازرس اصلی، آقای یعقوب طبقچی سعیدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/06/1395 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین طبقچی سعیدی و خانم زهرا طبقچی سعیدی و آقای رحمان طبقچی سعیدی به عنوان اعضای اصلی و خانم منصوره جوادی صباحی به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ 30/06/1395/3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 و 29/12/1390 و 1389 و 1388 بتصویب رسید. 4 سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین طبقچی سعیدی به سمت رییس هییت مدیره و خانم منصوره جوادی صباحی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای رحمان طبقچی سعیدی به سمت منشی هییت مدیره و خانم زهرا طبقچی سعیدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین طبقچی سعیدی به سمت مدیر عامل تا تاریخ 30/06/1394/5 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید مکمل های گیاهی و دارویی، تولید مکمل های گیاهی و دارویی و غذایی ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مشارکت با مرکز فناوری مراکز رشد شرکت های دانش بنیان تولیدی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بویژه لوازم و تجهیزات دامپزشکی، کشاورزی، تحقیقاتی مواد شیمیایی، مکمل های دارویی و غذایی، تهیه و تولید و توزیع و واردات و صادرات انواع داروهای مجاز و مکمل های ویژه دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و از تولیدات شرکت، تهیه و بسته بندی محصولات غذایی و دارویی و کشاورزی و دامی مرتبط با فعالیت شرکت و موضوع آن کاشت انواع گیاهان دارویی و برداشت و صادرات آن تولید عصاره، اسانس و عرقیات انواع گیاهان دارویی تولید انواع دم نوش ها و انواع نوشابه های سنتی ایرانی به روش طبیعی پرورش انواع دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل اعم از زینتی و خوراکی تهیه و تولید و توزیع کلیة نهاده های دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل تهیه تولید غذای آماده برای انواع دام، طیور و آبزیان عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده استراتژیک واردات و صادرات انواع دام و طیور و آبزیان بصورت زنده و گوشتی و تزیینی و خوراکی و صادرات و پرورش انواع ماکیان مانند طاووس و قرقاول و انواع ماهی های زینتی و غذایی و تولیدی شرکت انجام واردات و صادرات انواع ماشین آلات خوراک دام و طیور و آبزیان و واردات و خرید و قبول سفارشات واردات ماشین آلات و دستگاه های مورد نیاز شرکت و سفارش دهندگان به شرکت کاشت محصولات گلخانه ای اعم از خیار، گوجه فرنگی، فلفل، پرورش قارچ، و گل و گیاه زینتی و فعالیت تجاری مرتبط با موضوع شرکت تهیه و توزیع و بازاریابی داخلی و خارجی کلیه کالاهای مجاز و محصولات تولیدی شرکت بصورت صادرات و واردات و واردات و صادرات متقابل ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات کشور اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی تحت لیسانس از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و بین المللی و ایجاد غرفه برای ارایه محصولات شرکت تعاونی در نمایشگاه ها مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای توسعه فعالیت های شرکت ایجاد شعب در نقاط کشور و خارج از کشور با جلب موافقت سازمان تعاون شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی تجارت الکترونیکی غیر هرمی و غیر شبکه ای درخواست و دریافت هر نوع وام و تسهیلات بانکی و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور طبق عقود اسلامی و قوانین مقرر و حاکم و اعلامی بانک ها و اقدام به هر عمل مجازی که مدیر عامل و رییس هییت مدیره و اعضا جهت پیشرفت موضوعات شرکت مفید تشخیص دهد. بعد از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 6 کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضا حسین طبقچی سعیدی به سمت مدیر عامل زهرا طبقچی سعیدی به سمت نایب رییس و کلیه اوراق عادی به امضا حسین طبقچی سعیدی به سمت مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 13/07/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX116182XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 5/4/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - به ماده 21 اساسنامه یک تبصره به شرح صورت جلسه اضافه گردید و مواد 22 الی 35 اساسنامه حذف و مواد اساسنامه به 52 ماده و 27 تبصره تقلیل و تصویب شد. 2 - آقای رحمان طبقچی سعیدی به عنوان بازرس اصلی، آقای ایوب طبقچی سعیدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 22/6/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی