اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 151287

شناسه ملی: 10101940993

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

آدرس: شهر تهران میدان رسالت خیابان سلمان طرقی خیابان 160 نبش رفیعی پلاک 15

کد پستی: 1676669411

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان رسالت خیابان سلمان طرقی خیابان 160 نبش رفیعی پلاک 15 کدپستی 167666XXXX تغییر یافت. پ 940201XXXX87824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی