اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 25181

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهار نامه واساسنامه شرکت مهندسی بهینه کویر فاراد سهامی خاص که در تاریخ 12/5/84 تحت شماره ( 25181 ) دراین دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم درروزنامه رسمی کشورو روزنامه محلی اولیا آگهی میشود 1 - موضوع شرکت : پیمانکاری ساختمانی و شهر سازی وتولیدقطعات پیش ساخته بتونی تیره و بلوک 2 - مرکزاصلی شرکت: اصفهان خیابان شمس آبادی کوچه نوبهار بن بست بیریا پلاک یک 3 - سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال نقدی است که به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم گردیده است و مابقی درتعهد اعضا است 4 - مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا : آقای محمد پشمی به سمت رییس هییت مدیره آقای عباس عباس زاده به سمت مدیرعامل وآقای علیرضا پشمی به سمت نایب رییس برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضا مدیر عامل ومهر شرکت معتبر است ضمنا هییت مدیره کلیه اختیارات قانونی خود مندرج دراساسنامه به مدیر عامل تفویض گردیده است 6 - احسان عباس زاده موغاری وفضل الله کارخیران خوزانی بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی