اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 885

شناسه ملی: 10861226850

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه های مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 3/10/91 شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 1 ـ کورش باباحسنی، علی اثباتی، زهرا بهروزی و عزت خلیفه زاده به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 ـ عباس حیات آبادی به سمت بازرس اصلی و فریدون لیراوی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ کورش باباحسنی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و زهرا بهروزی به سمت نایب رییس شرکت انتخاب شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره و سایر نامه های عادی و اداری با امضای کورش باباحسنی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی