اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 236328

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/09/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/09/19

آدرس: تهران خیابان 17 شهریور جنب داروخانه پرچم ک بختیاری

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 29/8/88 شرکت مزبور که در تاریخ 25/9/88 واصل گردید: . اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا فروغی فرد و منصور اعتمادمقدم و حسین اعتمادمقدم و علی جلیلی دیجوجین. نام شرکت به شرکت جهان خودرو تهران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. منصور اعتمادمقدم به سمت رییس هییت مدیره، حسین اعتمادمقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمدرضا فروغی فرد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 19/9/83 تحت شماره 236328 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/9/83 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه معاملات بازرگانی و تجاری مجاز اعم از صادرات و واردات اخذ نمایندگی و اخذ هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی اجاره هرگونه کارهای منقول بصورت عملیات لیزینگ ارایه خدمات مشاوره ای و مشارکت در طرح های سرمایه گذاری تولیدی و غیر تولیدی مجاز و بطور و بطور کلی مبادرت به انواع عملیاتی که برای فعالیتهای مذکور و مفید و نافع باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان 17 شهریور ـ جنب داروخانه پرچم ـ ک بختیاری ـ پ 4 ـ واحد 2 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 2 ریال منقسم به 000 ‚ 100 سهم 000 ‚ 20 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 700 ریال آن طی گواهی شماره 327 مورخه 17/9/83 بانک پارسیان شعبه طالقانی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمدرضا فروغی فرد بسمت مدیرعامل و منصور اعتمادمقدم بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا جبلی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محسن سعیدی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 ـ خانم لیلا ملکی تفرجی به سمت بازرس اصلی و خانم ماه منیر کارگر به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی