اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 70

شناسه ملی: 14000053300

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/09/1394 وتاییدیه شماره 63424 مورخ 23/09/94 اداره تعاون ؛ کارورفاه اجتماعی شهرستان پلدختر تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 53 ماده و 29 تبصره به تصویب مجمع رسید. ش 941016XXXX88967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پل دختر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1394 وتاییدیه شماره 63424 مورخ 23/09/94 اداره تعاون ؛کارورفاه اجتماعی شهرستان پلدختر تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.صورتهای مالی منتهی به سال 93 که شامل تراز نامه –تراز آزمایشی- سود و زیان می باشد به تصویب مجمع رسید. .بازرس اصلی وعلی البدل: عالیا هاشمی به شماره ملی 455994XXXX به سمت بازرس اصلی و امید هاشمی به شماره ملی 455985XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 941016XXXX73604 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پل دختر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخه 11/04/1393 شرکت تعاونی مرغداری گوشتی 909 پلدختر به شماره ثبت 70 و شناسه ملی 140000XXXX0 که به تایید اداره تعاون شهرستان پلدختر نیز رسیده است تغییرات زیر در شرکت تعاونی مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عمومی آگهی می گردد: 1 ـ اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 53 ماده و 26 تبصره به تصویب مجمع رسید. 2 ـ خانم ندا مرادخانی با 87 سهم 000/10 ریالی به عضویت جدید شرکت پذیرفته شده و جز سهامداران قرار گرفت. 3 ـ آقای حسین هاشمی و توران هاشمیان و علی هاشمی به سمت اعضای اصلی و شهرزاد کلانتری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. 4 ـ عالیا هاشمی به سمت بازرس اصلی و امید هاشمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه رسمی کشور جهت درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین شدند. 6 ـ آقای حسین هاشمی به سمت رییس هییت مدیره و توران هاشمیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی هاشمی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 767840XXXX110583XXXX رییس ثبت اسناد پلدختر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی