اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 291956

شناسه ملی: 10103283116

تاریخ ثبت: 1385/12/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/06

آدرس: استان تهران شهرستان تهران خ سعادت آباد خ ایثار شمالی 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/7/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حسین مهرآبادی به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه مژدگانلو به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/7/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید گنجی نیشابوری و خانم زهرا ترابی و آقای جواد ترابی تا تاریخ 15/7/1390/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امید گنجی نیشابوری به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا ترابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جواد ترابی به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد ترابی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. در تاریخ 4/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فو ق در تاریخ 6/12/1385 تحت شماره 291956 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/12/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی مختلف و همچنین همایشها و گردهمایهای مختلف در داخل و خارج از کشور و برگزاری کنگره ها و سمینارها و خدمات جشنهای مختلف در داخل و خارج از کشور. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران خ سعادت آباد خ ایثار شمالی 3 پ 9 واحد 2 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 10000 سهم 1000 ریالی که تعداد 10000 سهم با نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 36591 مورخ 5/12/1385 نزد بانک سپه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی مبلغ سهام در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران شرکت: 1 - 5 - امید گنجی نیشابوری به سمت رییس هییت مدیره. 2 - 5 - زهرا ترابی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 - 5 - جواد ترابی به سمت عضو هییت مدیره. 3 - 5 - جواد ترابی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 8 - حسین مهر آبادی به عنوان بازرس اصلی 2 - 8 - معصومه مژدگانلو به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی