اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12294

شناسه ملی: 14005990581

تاریخ ثبت: 1395/04/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/04/21

کد پستی: 8831833568

آدرس: چهارمحال و بختیاری فرخ شهر بلوار فداییان اسلام کوچه 25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/21:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/21:

تاسیس شرکت سهامی خاص عصارخانه آفتابگردان چهارمحال درتاریخ 21/04/1395 به شماره ثبت 12294 به شناسه ملی 140059XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت :تولید فراورده انواع دانه های روغنی - تولید کنجاله دانه های روغنی - تولید و بسته بندی روغن انواع دانه های روغنی- تولید خط تولید و دستگاههای روغنکشی و تصفیه روغن ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:چهارمحال و بختیاری فرخ شهر بلوار فداییان اسلام کوچه 25 کد پستی 883183XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1500000 ریال منقسم به 150 سهم 10000 ریالی که تعداد 150 سهم با نام که مبلغ 525000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 35196 مورخ 19/04/1395 نزد بانک ملت شعبه ولیعصر شهرکرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:سید حمید صالحی به کد ملی 462067XXXX به سمت رییس هییت مدیره سید امین صالحی به کد ملی 461001XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی و مدیرعامل سید مبین صالحی به کد ملی 461029XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و آوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمد کیانپور به شماره ملی 462256XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا مشرف قهفرخی به شماره ملی 462268XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950421XXXX42957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی