اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 862

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/03/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/03/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/24:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 17/10/86 و سایر مدارکی که طی نامه شماره 152418/10/86 از اداره تعاون شهرستان گلپایگان واصل شد تغییرات زیر در شرکت حاصل شده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: طبق موافقت نامه اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی نام شرکت از شرکت تعاونی مسکن برج مظاهر گلپا به شرکت تعاونی مسکن مهر برج مظاهر گلپا تغییر یافت. رییس ثبت اسناد گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/24:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که به موجب تاییدیه شماره 373 - 19/3/86 اداره تعاون شهرستان گلپایگان در مورخه 24/3/86 تحت شماره 862 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تهیه زمین و ساخت و ساز مسکن جهت اعضا 2 - مرکز اصلی شرکت: گلپایگان، شهرک الوند، بعد از اداره آب و فاضلاب منزل ویسی 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/60 ریال منقسم به سی سهم دو میلیون ریالی که مبلغ 000/000/20 ریال آن نقدا به شماره حساب 3/640 صندوق تعاون کشور شعبه گلپایگان واریز شده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران شرکت: آقای بهرام تنهایی به سمت رییس، آقای مهدی مظاهری به سمت نایب رییس، آقای اسماعیل مظاهری به سمت منشی و مدیر عامل و آقای هادی مظاهری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر شد کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای مدیر عامل و رییس و مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس، نایب رییس حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - بازرسان شرکت: آقای مهدی مظاهری به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل عبیری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت گلپایگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی