اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19882

شناسه ملی: 10380353944

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/6/92 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، آقای مهدی صبوری معمار و خانم طیبه کرباسفروشان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان سید عبدالمجید ساغروانی و احد ساغروانی و خانم مهناز احمدی مقدم به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/6/92 آقای سید عبدالمجید ساغروانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مهناز احمدی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید عبدالمجید ساغروانی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 1728072 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/12/88 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، خانم طیبه کرباسفروشان و آقای مهدی صبوری معمار به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقای سیدعبدالمجید ساغروانی و خانم مهناز احمدی مقدم و آقای احد ساغروانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/88 آقای سیدعبدالمجید ساغروانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مهناز احمدی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعبدالمجید ساغروانی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/01/85 شرکت فوق موضوع شرکت در ماده دو اساسنامه شرکت به شرح صورتجلسه فوق اصلاح گردید. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 20/01/85 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی سال 84 آقایان حمید رضا بخشعلی زاده و هادی شاهرودیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان سید عبدالمجید ساغروانی و احد ساغروانی خانم مهناز احمدی مقدم به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/01/85 آقای سید عبدالمجید ساغروانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم مهناز احمدی مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی