اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 238631

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/11/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 17/11/1386 واصل گردید: آقای محمد رحمانی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد فومنی الحایری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسلم نورعلی آهاری و یداله نورعلی آهاری و علی نورعلی آهاری به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1386 آقایان یداله نورعلی آهاری به سمت رییس هییت مدیره و مسلم نورعلی آهاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی نورعلی آهاری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی