اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 22289

شناسه ملی: 10190037375

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی کرج به آدرس شهرکرج، بلوار هفت تیر بین چهارراه مصباح و کارخانه قند ساختمان بانک کشاورزی طبقه ششم واحد 18 تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 5/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی