اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2450

شناسه ملی: 10861807714

تاریخ ثبت: 1388/11/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/25

آدرس: بهبهان بلوار شهید الماسی نرسیده به میدان محسنی جنب نانوایی منصور کوچه باغدار

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/04:

آگهی تغییرات شرکت کاویان مهر ارگان سهامی خاص به شماره ثبت 2450 و شناسه ملی 108618XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هییت مدیره تا تاریخ 22/07/1398 به شرح ذیل تعیین گردید: حسن جعفری زاده به شماره ملی 186126XXXX به سمت مدیر عامل - امین جهانی به شماره ملی 186161XXXX به سمت رییس هییت مدیره - سیف اله جهانی به شماره ملی 186097XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - احمد شریفی به شماره ملی 186126XXXX عضو اصلی هییت مدیره - اکبر شفیع به شماره ملی 186129XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره بصورت منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرور عزتی به شماره ملی 186170XXXX به عنوان بازرس علی البدل، اعظم گرداب به شماره ملی 181904XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. امین جهانی به شماره ملی 186161XXXX و سیف اله جهانی به شماره ملی 186097XXXX و احمد شریفی به شماره ملی 186126XXXX و حسن جعفری زاده به شماره ملی 186126XXXX و اکبر شفیع به شماره ملی 186129XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 970204XXXX82335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام کلیه امور ابنیه و ساختمان ـ انجام کلیه امور تاسیساتی و تجهیزاتی به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 970204XXXX99188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: امین جهانی به شماره ملی 186161XXXX مدیرعامل ـ سیف اله جهانی به شماره ملی 186097XXXX رییس هییت مدیره و حسن جعفری زاده به شماره ملی 186126XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970204XXXX12106 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین جهانی به شماره ملی 186161XXXX و سیف اله جهانی به شماره ملی 186097XXXX و احمد شریفی به شماره ملی 186126XXXX و الهام جهانی به شماره ملی 185004XXXX و پانیذ خصال به شماره ملی 527005XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. اعظم گرداب به شماره ملی 181904XXXX به سمت بازرس اصلی و سرور عزتی به شماره ملی 186170XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950929XXXX50650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امین جهانی به شماره ملی 186161XXXX به سمت مدیرعامل و سیف اله جهانی به شماره ملی 186097XXXX به سمت رییس هییت مدیره و پانیذ خصال به شماره ملی 527005XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و احمد شریفی به شماره ملی 186126XXXX و الهام جهانی به شماره ملی 185004XXXX به سمت عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل بصورت منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950929XXXX16630 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از چهار نفر به پنج نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 950929XXXX67264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/25:

شرکت کاویان مهر ارگان سهامی خاص تحت شماره 2450 مورخه 25/11/88 با کد شناسه ملی 108618XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود: 1 نام شرکت: کاویان مهر ارگان ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت: انجام کارهای ساختمانی اعم از اماکن مسکونی، تجاری اداری و رزشی، انجام کارهای راهسازی اعم از جاده های اصلی و فرعی، اسفالت، خاکریزی و خاکبرداری، جدول کشی، پل سازی، انجام کارهای خدماتی اعم از امور غذا و تنظیفات، انجام کارهای تاسیس اتی اعم از خطوط لوله گاز، آب، نفت، تعمیر و نگهداری ساختمانها انجام کارهای کشاورزی اعم از ایجاد و نگهداری فضای سبز خدمات عمومی اعم از نامه رسانی، تلفنچی امور بهره برداری از تاسیس ات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می باشد که 35 % آن نقدی و 65 % آن تعهدی می باشد. 4 مرکز اصلی شرکت: بهبهان بلوار شهید الماسی نرسیده به میدان محسنی جنب نانوایی منصور کوچه باغدار پلاک 5 تلفن 2227249 کدپستی 636168XXXX/5 مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه می باشد. 7 اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقایان حسن جعفری زاده مدیر عامل ایمان جهانی رییس هییت مدیره امین جهانی نایب رییس هییت مدیره و سیف الله جهانی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک سفته بروات قراردادها) با امضا مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. 9 بازرسین عبارتند از: خانم عظیمه حسینیان بازرس اصلی و خانم اعظم گرداب بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 10 روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی