اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 276664

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران خ رودکی نرسیده به آذربایجان ک اقبال

تاریخ تاسیس: 1385/05/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/05/07:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/4/86 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و علی زارعی گونیانی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ رودکی نرسیده به آذربایجان ک اقبال پ 21 می باشد. در تاریخ 29/4/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تا?یید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

شرکت فوق در تاریخ 7/5/1385 تحت شماره 276664 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی و پیمانکاری ساختمانی و تاسیس ات و لوله کشی آب و خرید و فروش کالاهای مجاز 2 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران، شهرستان تهران، خ رودکی، نرسیده به آذربایجان، ک اقبال، پ 21 ، ط 1 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال 4 - مدیران شرکت: جواد ابراهیمی ورگورانی به سمت رییس هییت مدیره، علی زارعی گونیانی به سمت عضو هییت مدیره، علی زارعی گونیانی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی