اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 31456

شناسه ملی: 10320862659

تاریخ ثبت: 1392/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/01/21

کد پستی: 1347869858

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خیابان امام خمینی بین کارون و قصرالدشت جنب مخابرات مالک اشتر پلاک 689

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/01/21:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/15:

به استناد صورتجلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی (موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه) مورخ 25/09/1394 و پروانه وکالت پایه یک شماره 26973,187 مورخ 4/8/94 مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تاییدیه شماره 17258/20 مورخ 24/8/94 مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت موسسه از 2 سال به نامحدود تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پروانه وکالت از پایه دو به پایه یک تغییر یافت پ950115XXXX79782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/1/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام موسسه به حقوقی لیلا خزانی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 10/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1639228 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/26:

موسسه فوق در تاریخ 21/1/92 تحت شماره 31456 و شناسه ملی 103208XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/1/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی ثبتی دادگاه های خانواده شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین الملل. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران شهر تهران خیابان امام خمینی بین کارون و قصرالدشت جنب مخابرات مالک اشتر پلاک 689 کدپستی 134786XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم لیلا خزایی به شماره ملی 005824XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا لیلا خزانی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه پ 1639230 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی