اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/11/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: بروجن خیابان مطهری

تاریخ تاسیس: 1384/11/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/16:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی حبل یزدان که منضم به نامه شماره 6799/28 الف مورخ 17/11/1384 اداره تعاون شهرستان بروجن به این اداره واصل گردیده و در تاریخ 16/12/1384 تحت شماره 1422 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/12/1384 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتنامه تکمیل گردید، لذا مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: زراعت و باغداری (به شرح ماده 3 اساسنامه) 2 مرکز اصلی شرکت: بروجن خیابان مطهری پلاک 50 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ دوازده میلیون ریال است که به چهل سهم سیصد هزار ریالی بانام منقسم که مبلغ چهار میلیون ریال آن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 مدیران شرکت و صاحبان امضا: آقایان احمدرضا بهزادی بروجنی به سمت رییس هییت مدیره، محمدرضا بهزادی بروجنی به سمت نایب رییس هییت مدیره، عبدالرضا بهزادی بروجنی به سمت منشی هییت مدیره (جز اعضای اصلی)، خانم زهرا آهنگران به سمت عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. (آقای عبدالرضا بهزادی بروجنی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید) و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره امضا نایب رییس هییت مدیره نافذ است و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل دارای اعتبار می باشد. 6 بازرسان اصلی و علی البدل: خانمها پروین رضوانی بروجنی به سمت بازرس اصلی و شهره بهزادی بروجنی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی