اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 26744

شناسه ملی: 10380421531

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 34 نفر

کد پستی: 9196783454

آدرس: عبدالمطلب خیابان قایم خیابان قایم 12 شهید دیمه کار پلاک 13 طبقه همکف به شماره

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/05:

988,621,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1398 و نامه شماره 65939/2 مورخ 27/05/1398 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد خاکپور با شماره ملی 093886XXXX به سمت رییس و آقای مهدی گازرگاهی طوسی با شماره ملی 094563XXXX به سمت نایب رییس و آقای محمد جعفری با شماره ملی 523985XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای سیدابوالفضل عبادی راد با شماره ملی 094710XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای سیدابوالفضل عبادی راد مدیرعامل وامضای متغییر آقای احمد خاکپور ویا آقای مهدی گازرگاهی طوسی و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد عادی واوراق اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر است. ش 980602XXXX20361 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محسن علوی مهر شماره ملی 094392XXXX و موسی رجبی شماره ملی 088964XXXX و محسن آرین منش شماره ملی 094271XXXX به عنوان بازرسان اصلی و رضا مقدم شماره ملی 087032XXXX و محمد رستم پور شماره ملی 652973XXXX و سیدمحسن بینش شماره ملی 093942XXXX به عنوان بازرسان علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ صورتهای مالی 1396 به تصویب رسید. ش 971016XXXX36876 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1396 و نامه شماره 8339 مورخ 21/1/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس عبدالمطلب - خیابان قایم - خیابان قایم 12 (شهید دیمه کار)- پلاک 13 - طبقه همکف به شماره کد پستی 919678XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970128XXXX84296 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/6/1396 و نامه شماره 153620 مورخ 7/8/1396 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهالی مالی سال 1395 به تصویب رسید. ـ اشخاص ذیل به سمت بازرسان شرکت برای سال مالی 1396 انتخاب شدند: آقای موسی رجبی به شماره ملی: 088964XXXX و آقای محسن علوی مهر به شماره ملی: 094392XXXX و آقای محسن آرین منش به شماره ملی: 094271XXXX به عنوان بازرسان اصلی و محمد رحیمی نژاد به شماره ملی: 094270XXXX و آقای ناصر درودی به شماره ملی: 093217XXXX و آقای رضا عسگری به شماره ملی: 070285XXXX به عنوان بازرسان علی البدل ش 960824XXXX29324 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1395 ونامه شماره 197998 مورخ 5/11/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 با توجه به استعفای آقای سید محمد حسینی دشت بیاض از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای سید ابوالفضل عبادی راد به شماره ملی: 094710XXXX برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ـ 2 آقای رضا خامنه یی به شماره ملی: 093062XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای سیدجواد رضویان راد به شماره ملی: 093143XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد خاکپور به شماره ملی: به سمت نایب رییس برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ 3 کلیه اوراق و اسناد و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای سیدابوالفضل عبادی راد (مدیرعامل) ویکی از دو امضای آقای احمدخاکپور یا آقای رضا خامنه یی ومهر شرکت معتبر می باشد ونامه های عادی به امضا آقای سیدابوالفضل عبادی راد (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951121XXXX73942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/04/1395 ونامه شماره 99753 مورخ 02/06/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی و ونامه شماره 11102 , 103 مورخ 13/06/1395 سازمان امور اقتصاد دارایی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سیدمحمد حسینی دشت بیاض 088920XXXX سید ابوالفضل عبادی راد 094710XXXX سید جواد رضویان راد 093143XXXX محمد جواد سخن سنج 093455XXXX رضا خامنه یی 093062XXXX علی احمد زاهدی محبوب 094426XXXX احمد خاکپور 093886XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وسید محسن بینش 093942XXXX محمد جعفری 523985XXXX جواد رستگار 650921XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 2 ـ محسن علوی مهر 094392XXXX موسی رجبی 088964XXXX محسن آرین منش 094271XXXX به سمت بازرسان اصلی و ناصر درودی 093217XXXX احسان ابراهیم نژاد 093986XXXX مهدی زارعی 065179XXXX به سمت بازرسان علی البدل انتخاب شدند. ش 950615XXXX98326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/05/1395 ونامه شماره 99753 مورخ 02/06/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی ونامه شماره 11102 , 103 مورخ 13/06/1395 سازمان امور اقتصاد دارایی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای سیدجواد رضویان راد به شماره ملی 093143XXXX به سمت رییس، آقای احمد خاکپور به شماره ملی 093886XXXX به سمت نایب رییس و آقای سیدابوالفضل عبادی رادبه شماره ملی 094710XXXX به سمت منشی هییت مدیره آقای سیدمحمد حسینی دشت بیاض به شماره ملی 088920XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 3 سال انتخاب شدند 2 ـ کلیه اوراق و اسناد و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای سیدمحمدحسینی دشت بیاض(مدیرعامل)ویکی از دو امضای آقای احمدخاکپور و آقای سید ایوالفضل عبادی راد ومهر شرکت معتبر می باشد. – نامه های عادی به امضا آقای سیدمحمد حسینی دشت بیاض (مدیرعامل) و در صورت لزوم با امضا آقایان احمدخاکپور یا سیدابوالفضل عبادی راد و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950615XXXX73578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1394 ونامه شماره 85880 مورخ 3/6/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد ونامه شماره 14437/103 مورخ 28/8/94 سازمان اموراقتصادی ودارایی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه با اصلاحات قانون بخش تعاونی در 50 ماده و 28 تبصره به تصویب رسیدوکلیه موضوعات مندرج دراساسنامه پس از اخذ مجوزهای لازم قابل انجام و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 940907XXXX01201 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 ونامه شماره 85884 مورخ 3/6/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی سال 1393 ، آقای محسن علوی مهر به شماره ملی 094392XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی رجبی به شماره ملی 088964XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس علیزاده به شماره ملی 093213XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود قبادی به شماره ملی 635903XXXX به عنوان بازرس علی البدل و آقای محمد جواد سخن سنج به شماره ملی 093455XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش 940907XXXX35431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1394 ونامه شماره 95308 مورخ 18/6/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسینی دشت بیاض برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تاتاریخ 12/4/95 به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره علاوه بر مهر شرکت با امضای ثابت آقای محمد حسینی دشت بیاض (مدیرعامل) و یکی از دو امضای آقای علی فدایی جهان آباد (رییس هییت مدیره) و اقای سیدمحسن بینش (نایب رییس هییت مدیره)معتبر می باشد. ش 940704XXXX13542 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/05:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/4/92 شرکت مزبور واصله به تاریخ 22/7/92 , اساسنامه اصلاحی به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 1723799 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/4/92 شرکت مزبور واصله به تاریخ 23/5/92 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 1391 و بودجه پیشنهادی سال 1392 ، آقایان عباس شریعتی و محسن علوی و عباس علیزاده به سمت بازرسان اصلی و آقایان جلال زمانیان و محمد جهانگیری به سمت بازرسان علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان سید محمد حسینی دشت بیاض و سید جواد رضویان راد و سید ابوالفضل عبادی راد و علی احمد زاهدی محبوب و سید محسن بینش و رضا خامنه ای و علی فدایی جهان آباد به سمت اعضای اصلی و آقایان جواد صداقت سنگانی و علی آریافر و غلامرضا اسکندری به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/5/92 آقای علی فدایی جهان آباد به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید محسن بینش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید ابوالفضل عبادی راد به سمت منشی هییت مدیره و آقای سید محمد حسینی دشت بیاض به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار بانکی با امضای ثابت آقای سید محمد حسینی دشت بیاض ( مدیر عامل ) و متغیر آقای علی فدایی جهان آباد (رییس هییت مدیره) و سید محسن بینش (نایب رییس) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای سید محمد حسینی دشت بیاض ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 1689594 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9/6/91 شرکت مزبور واصله به تاریخ 29/8/91 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 1390 و بودجه پیشنهادی سال 1391 آقایان عباس شریعتی و سید جلال زمانیان کشفی و محمود آزمون بسمت بازرسان اصلی و آقایان سید محسن بینش و جواد پور اسحاق بسمت بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخه 7/8/91 با توجه به اتمام تصدی مدیرعامل، آقای محمد جواد سخن سنج بسمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 7/4/92 برگزیده شدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و رسمی و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای محمد جواد سخن سنج (مدیرعامل) و آقای علی اکبر گرمه ای (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان آقای علی اصغر صراف (نایب رییس) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای آقای محمد جواد سخن سنج به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 5/4/90 شرکت مزبور واصله به تاریخ 15/4/90 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 89 و بودجه پیشنهادی سال 90 و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/621/988 ریال به مبلغ 000/167/064/1 ریال آقایان عباس شریعتی و جلال زمانیان کشفی و عباس علیزاده به سمت بازرسان اصلی و آقایان محسن علوی مهر و سید محسن بینش و محمدرضا زمانپور به سمت بازرسان علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 28/4/89 شرکت مزبور واصله به تاریخ 27/5/89 تصویب صورتهای مالی سال 1387 و 1388 و بودجه پیشنهادی سال 1389 و تغییرات سرمایه اعضای و ایین نامه های نظام پرداخت حقوق و مزایا آیین نامه معاملات آیین نامه وظایف و اختیارات مدیر عامل آقایان عباس علیزداه وعباس شریعتی و سیدمحسن بینش به سمت بازرس اصلی و آقایان محمدرضا عباسی و جواد پوراسحاقی به سمت بازرسان علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان سیدمحمد حسین دشت بیاض علی اکبر گرمه ای علی اصغر صراف، عباسعلی ابراهیمی نیک، مهدی محمدی اصفهانی، محمدجواد سخن سنج و علی فدایی به سمت اعضای اصلی و آقایان محمدمهدی حایری و سیدعلی رحیمی زاده به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/4/89 آقای علی اکبر گرمه ای به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر صراف به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عباسعلی ابراهیمی نیک به سمت منشی هییت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی دشت بیاض به سمت مدیر عامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت آقای سیدمحمد حسینی دشت بیاض ( مدیر عامل ) و یکی از دو امضا آقایان علی اکبر گرمه ای (رییس هییت مدیره) یا علی اصغر صراف (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیر عامل به همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی