اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 20916

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/12/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/28

آدرس: 13 استان تهران شهرستان تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی خیابان شهید مهدی زاده

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/28:

5,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 28/12/1385 تحت شماره 20916 در ‏این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/12/1385 از لحاظ امضاء ذیل ‏دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیر جهت اطلاع ‏عموم آگهی می‎شود.‏ ‏1ـ موضوع موسسه: اهداف جامعه عبارتند از:‏ الف: کلیات ‏1ـ برقراری ارتباط پویا و مستمر فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و ‏علمی بین فارغالتحصیلان دانشگاهی 2ـ ارائه خدمات علمی، پژوهشی، ‏فرهنگی با بهرهگیری از توان و تخصص فارغالتحصیلان دانشگاهی به ‏مراکز و دستگاههای دولتی و غیردولتی و تحقق منویان مقام معظم ‏رهبری (دام ظله) 3ـ ایجاد همگرایی بیشتر بین فارغالتحصیلان ‏دانشگاهی و تلاش در راستای رفع نیازهای مادی و معنوی آنها. 4ـ ‏کمک به توسعه علمی کشور در همه ابعاد با اولویت علوم، تحقیقات و ‏فناوری 5 ـ تعامل و ارتباط با سایر نهادها و جمعیتهای علمی، ‏پژوهشی، مدیریتی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامههای ‏علمی، فرهنگی و اجتماعی. 6 ـ ارائه خدمات عامالمنفعه به بخشهای ‏مختلف دولتی، غیردولتی، پژوهشی با بهرهگیری از تخصص و توان ‏علمی، فرهنگی فارغالتحصیلان در راستای دستیابی به چشمانداز 20 ‏ساله نظام مقدس ج.ا.ا ب: روش اجرا ‏1ـ طرح و ارائه و اجرای پروژههای مختلف علمی، فرهنگی، ‏اجتماعی، اقتصادی در راستای سازندگی و عمران و رشد و توسعه ‏کشور 2ـ برگزاری سلسله جلسات گفتگو و هماندیشی بین ‏فارغالتحصیلان دانشگاهی با موضوعات مختلف به منظور ارتقا سطح ‏بینش و آگاهی آنها 3ـ برگزاری سمینارها، همایشهای علمی و ‏تخصصی در سطح ملی 4ـ برگزاری دورههای آموزش در زمینههای ‏مختلف با هدف ظرفیتسازی و ارتقای توان تخصصی و فنی اعضا 5 ـ ‏ایجاد شبکه وسیع ارتباط اجتماعی میان دانشگاهیان، فارغالتحصیلان، ‏معلمان، متخصصان، اساتید و محققان و جوانان فرهیخته.‏ ‏2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.‏ ‏3ـ مرکز اصلی موسسه: ‏ ‏1ـ3ـ استان تهران شهرستان تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر ‏جنوبی خیابان شهید مهدی زاده پلاک 21.‏ ‏4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/500/5‏‎ ‎ریال.‏ ‏5 ـ مدیران موسسه: ‏ ‏1ـ5 ـ حسن جلیلی به سمت رئیس هیئتمدیره ‏ ‏2ـ5 ـ سیدمحسن نبوی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره ‏ ‏3ـ5 ـ خلیلالله بیات به سمت منشی هیئتمدیره ‏ ‏4ـ5 ـ حمید علی اصغری به سمت عضو هیئتمدیره ‏ ‏5 ـ5 ـ محمود عباسزاده مشکینی به سمت عضو هیئتمدیره ‏بعنوان علیالبدل.‏ ‏6 ـ5 ـ سیداحسان قاضیزاده به سمت عضو هیئتمدیره بعنوان ‏علیالبدل.‏ ‏7ـ 5 ـ عباسعلی بنی اسدی به سمت عضو هیئتمدیره بعنوان ‏علیالبدل.‏ ‏8 ـ 5 ـ حسین قویدل معروفی به سمت عضو هیئتمدیره بعنوان ‏علیالبدل.‏ ‏9ـ 5 ـ احسان تابش به سمت خزانهدار.‏ ‏10ـ 5 ـ حسین قویدل معروفی به سمت مدیرعامل برای مدت 2 ‏سال انتخاب گردیدند. ‏ ‏6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و کلیه اسناد لازمالاجرا ‏و مکاتبات رسمی با امضای آقای حسین قویدل معروفی (مدیرعامل) ‏همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.‏ ‏7 ـ مشخصات بازرسان:‏ ‏1 ـ7 ـ علی رضا سائلی به عنوان بازرس علیالبدل ‏ ‏2ـ7ـ امید براتی به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی