اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 401939

شناسه ملی: 10320540999

تاریخ ثبت: 1390/02/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خ حافظ انتهای پل حافظ ک سیمی

تاریخ تاسیس: 1390/02/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/20:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/21:

300,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمود تقوی به شماره ملی 630975XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا و اعضا هییت مدیره) و علیرضا مقدس به شماره ملی 007288XXXX به سمت رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) و بهمن فرشادی به شماره ملی 334171XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآوراز قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 960517XXXX15965 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان حسین محبت ش.ملی 001233XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا و اعضا هییت مدیره) و علیرضا مقدس ش.ملی 007288XXXX بسمت رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) و بهمن فرشادی ش.ملی 334171XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا). کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ 941001XXXX69777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای میلاد سعیدی راد با کد ملی 333006XXXX با پرداخت مبلغ 4XXXXXXXX00 ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 48XXXXXXXX0 ریال افزایش داد.- در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال بمبلغ 5XXXXXXXX00 ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.لیست شرکا بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد - آقای سهیل مظلوم با ش.ملی 006334XXXX دارای 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه - آقای میلاد سعیدی راد با ش.ملی 333006XXXX دارای 48XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه -تعداد اعضای هییت مدیره 2 نفر می باشد و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید ماده 15 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد "مدیرعامل خارج از شرکا و اعضا هییت مدیره می باشد" پ 940925XXXX07646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقایان حسین محبت ش.ملی 001233XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا واعضا هییت مدیره) و میلاد سعیدی راد با کد ملی 333006XXXX بسمت رییس هییت مدیره و بهمن فرشادی ش.ملی 334171XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 940925XXXX05419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد سعیدی راد به شماره ملی 333006XXXX با پرداخت مبلغ 776XXXX000 ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 8XXXXXXXX0 ریال افزایش داد. و سهیل مظلوم به شماره ملی 006334XXXX با پرداخت مبلغ 194XXXX000 ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 2XXXXXXXX0 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 300000000 ریال بمبلغ 1XXXXXXXX00 ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش بقرار ذیل می باشد. میلاد سعیدی راد 8XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه به شماره ملی 333006XXXX سهیل مظلوم 2XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه به شماره ملی 006334XXXX پ 940701XXXX29707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/2/1390 تحت شماره 401939 و شناسه ملی 103205XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/2/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی ساخت نصب و راه اندازی خرید و فروش کلیه ماشین آلات و ادوات کشاورزی ساخت انواع سوله مجتمع صنعتی و گلخانه ای جهت تولید انواع محصولات گلخانه ای و کشاورزی خرید و فروش صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات تولید و کاشت و کلیه محصولات گلخانه ای و خارج از فصل. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ حافظ انتهای پل حافظ ک سیمی پ 37 ط 2 کدپستی 113571XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/300 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای میلاد سعیدی راد به شماره ملی 333006XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سهیل مظلوم به شماره ملی 006334XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای سهیل مظلوم به شماره ملی 006334XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی