اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2342

شناسه ملی: 10190068249

تاریخ ثبت: 1392/08/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/08/07

آدرس: 13 استان تهران ، شهر کرج ، جهانشهر ، خیابان فرمانداری ، خیابان شهید نژاد فلاح

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/07:

موسسه فوق در تاریخ 7/8/92 شماره ثبت 2342 شناسه ملی 101900XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 7/8/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: همکاری و یا مشارکت برای اجرای طرح های پژوهشی فرهنگی، هنری و نیز گرد آوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسایل فرهنگی هنری اجتماعی و تاریخی و تبصره های 1 و 2 ماده 8 اساسنامه و باستناد نامه شماره 7997/92/101 مورخ 27/7/92 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران، شهر کرج، جهانشهر، خیابان فرمانداری، خیابان شهید نژاد فلاح پلاک 5 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای مهدی عسگری به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای ناصر چک نژادیان به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای مهدی عسگری به سمت مدیر عامل بمدت 1 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر مکاتبات با امضا مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 534290XXXX118912XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی