اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 982

شناسه ملی: 10860501047

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 01/06/1391 و فوق العاده مورخ 13/09/91 که با کلیه مدارک پیوستی پس از تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد طی شماره 4504/2 مورخ 05/12/1391 به این اداره واصل گردیده تغییرات ی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که به اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 گزارش هییت مدیره قرایت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ترازنامه صورت های مالی سال 1390 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 بودجه پیشنهادی برای سال 1391 بمبلغ 000/000/262 ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 4 باستناد ماده 5 اساسنامه، مجمع با تمدید مدت اعتبار شرکت تا پایان سال 1393 موافقت نمود. ش 067740XXXX110917XXXX رییس ثبت اسناد و املاک پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 08/03/90 که با کلیه مدارک پیوستی پس از تایید اداره تعاون شهرستان پارس آباد که طی شماره 591/15 مورخ 23/03/90 به این اداره واصل گردیده تغییرات ی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 گزارش هییت مدیره و بازرس قرایت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 صورتهای مالی سال 1389 بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 3 بودجه پیشنهادی برای سال 1390 به مبلغ 000/000/156 ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 4 آقایان صمد رزمی داشبلاغ کنده به سمت رییس هییت مدیره، رمضان محمدی اقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره، سیفعلی کاظمی زاویه به سمت منشی هییت مدیره و نوروز علی مکمل کنده و فرزاد میرزایی به عنوان اعضای هییت مدیره و ناصر محمدزاده بیگدیلو و ولی ملکی سلاله به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره و رمضان محمدی اقدم به عنوان مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. و کلیه قرارداد ها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقایان صمد رزمی داشبلاغ کنده (رییس هییت مدیره) و سیفعلی کاظمی زاویه (منشی هییت مدیره) به اتفاق آقای رمضان محمدی اقدم ( مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر تعاونی معتبر است. 5 آقایان فاضل عباس زاده پنجعلی خرابه سی و حامد سلیمی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 3/12/89 که با کلیه مدارک پیوستی پس از تایید اداره تعاون شهرستان پارس آباد طی شماره 4663/14 مورخ 9/12/89 به این اداره واصل گردیده، تغییراتی بدین شرح در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ با عنایت به اتمام مدت تعاونی، موضوع در جلسه مجمع مطرح و لذا با توجه به عدم اتمام پروژه در دست ساخت تعاونی به استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 5 ) اساسنامه مورد عمل شرکت، مجمع با تمدید مدت اعتبار شرکت تعاونی برای یکسال دیگر موافقت نمودند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک پارس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی