اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 10957

شناسه ملی: 10570010501

تاریخ ثبت: 1388/11/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/20:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق که در تاریخ 20/11/88 تحت شماره 10957 و شناسه ملی 105700XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/11/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: تولید مسکن به صورت انبوه، تفویض اختیار به هییت مدیره که جهت دریافت هرگونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین ترهین و توثیق اموال منقول و غیرمنقول شرکتها نزد بانکها و سایر دارایی های شرکت و خارج از شرکت اقدام نمایند. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قزوین ـ ابتدای خیابان نادری ـ ساختمان چهار انبیا ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به یکصد سهم 500/10 ریالی بانام که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 2/6/86 به حسابه شماره 5/2021 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی قزوین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم افسانه مولایاری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای ایرج داودی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مجید علیزاده به سمت عضو علی البدل هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای ابوالفضل جمالی خمسی به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. مدت تصدی سمت مدیرعامل 2 سال و هییت مدیره 3 سال می باشد. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای علی اکبر مولایاری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای صمد علیزاده ایرمحله به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی