اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 378566

شناسه ملی: 10320289827

تاریخ ثبت: 1389/04/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1114755317

آدرس: چهارراه گلوبندک خیابان پانزده خردادغربی جنب اداره مخابرات ساختمان سهیل پلاک 689 واحد 4

تاریخ تاسیس: 1389/04/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/19:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/16:

30,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/08/1395 و مجوز شماره 50987 مورخ 13/10/1395 سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شمارهد 1254 , 126 , 961 مورخ 30/1/1396 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس چهارراه گلوبندک خیابان پانزده خردادغربی جنب اداره مخابرات ساختمان سهیل پلاک 689 واحد 4 کدپستی 111475XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 960219XXXX01347 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/01/1393 و مجوز شماره 3281 , 126 , 932 مورخ 28/2/93 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره 10964 مورخ 29/2/93 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم طوبا کیانی منفرد با کد ملی 049147XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم راحله اسکندری با کد ملی 006240XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد کیانی منفرد با کد ملی 049219XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930424XXXX86581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر خواهد بود و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1828678 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/3/1392 و سند صلح 9236 مورخ 9/12/91 دفتر رسمی 1517 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مسعود کاشی که دارای 000/000/18 ریال سهم الشرکه می باشد مبلغ 000/000/6 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای محمد کیانی منفرد با کد ملی 049219XXXX و مبلغ 000/000/12 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم راحله اسکندری با کد ملی 006244XXXX5 صلح حقوق نمود و از شرکت خارج شد و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد و شرکا شرکت به شرح ذیل قرار گرفتند. محمد کیانی منفرد دارای 000/000/6 ریال و خانم طوبا کیانی منفرد با کد ملی 049147XXXX دارای 000/000/12 ریال و راحله اسکندری دارای 000/000/12 ریال. پ 1740467 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 14/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای شهاب شعبانی بموجب سند صلح شماره 128655 مورخ 16/5/1391 دفترخانه اسناد رسمی شماره 84 حوزه ثبتی تهران، مبلغ 000/000/6 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم طوبا کیانی منفرد فرزند اسکندر به شماره شناسنامه 342 صادره از تهران واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد خانم فرزانه خادم حسینی بموجب سند صلح شماره 128655 مورخ 16/5/1391 دفترخانه اسناد رسمی شماره 84 حوزه ثبتی تهران، مبلغ 000/000/6 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای سید مسعود کاشی فرزند سید سعید به شماره شناسنامه 2034 صادره از تهران واگذار نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد. در تاریخ 8/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 19/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان 15 خرداد غربی کوچه بادامچی پلاک 98 طبقه دوم کدپستی 131481XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تنظیم برنامه مسافرت هوایی فروش بلیط هواپیما و ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری هوایی مسافر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت در زمینه اخذ روادید تنظیم و انجام مسافرتهای گروهای داخلی و خارجی ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. 3 ـ آقای شهاب شعبانی به شماره ملی 005467XXXX با دریافت مبلغ 000/000/6 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/6 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/36 ریال به مبلغ 000/000/30 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 24/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ 12 فروردین بین لبافی نژاد و جمهوری نبش ک ماستری فراهانی پ 37 ط 1 واحد 2 کدپستی 131481XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 18/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/10/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ 12 فروردین بین لبافی نژاد و جمهوری نبش ک ماستری فراهانی پ 37 ط 1 واحد 2 کدپستی 131481XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 18/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/22:

شرکت فوق در تاریخ 16/4/1389 تحت شماره 378566 و شناسه ملی 103202XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تنظیم برنامه مسافرت هوایی فروش بلیط هواپیما و ذخیره مکان و هرگونه اقدام دیگر مربوط به خدمات ترابری هوایی مسافر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران شهرزیبا بلوار تعاون بلوار محمد رسول زاده فرساد پ 53 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای شهاب شعبانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم فرزانه خادم حسینی به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای سید مسعود کاشی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای سید مسعود کاشی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی