اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19224

شناسه ملی: 10190009000

تاریخ ثبت: 1389/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهرکرج مشکین دشت بلوار شهید صیادشیرازی کوچه ولایت پنجم

تاریخ تاسیس: 1389/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/2/1389 تحت شماره 19224 و شناسه ملی 101900XXXX0 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/2/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، مشاوره فنی و خدمات فنی دررابطه با موضوع، توزیع و پخش کلیه مواد شیمیایی مجاز، بازاریابی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ وام از بانکها. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهرکرج، مشکین دشت بلوار شهید صیادشیرازی، کوچه ولایت پنجم پلاک 30/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 223 ص 88/12 مورخ 14/1/1389 نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمدحسین ترابی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای بهروز چلبی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای بهروز چلبی به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای هریک از اعضا منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم فاطمه اطهاری نیکوروان به عنوان بازرس اصلی. 28 خانم هستی سادات شجاعی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی کرج به آدرس شهر کرج شهرک جهان نما بلوار پاسداران 20 متری کاج ساختمان پارسیوم واحد 1 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 25/01/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی