اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2279

شناسه ملی: 10100184853

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی انحلال شعبة شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس. آ. به شماره ثبت 2279 مندرج در صفحه 18 شماره 16874 مورخ 8/11/1381 روزنامه رسمی بدینوسیله از کلیه بستانکاران دعوت میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن مستندات و مدارک مطالبات خود به مدیرتصفیه این شعبه آقای فریدون ساعی در نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 18، طبقه اول مراجعه نمایند. پ1914820 3ـ3 مدیرتصفیه شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس . آ. ـ فریدون ساعی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی انحلال شعبة شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس. آ. به شماره ثبت 2279 مندرج در صفحه 18 شماره 16874 مورخ 8/11/1381 روزنامه رسمی بدینوسیله از کلیه بستانکاران دعوت میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن مستندات و مدارک مطالبات خود به مدیرتصفیه این شعبه آقای فریدون ساعی در نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 18، طبقه اول مراجعه نمایند. پ1914820 3ـ3 مدیرتصفیه شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس . آ. ـ فریدون ساعی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی انحلال شعبة شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس. آ. به شماره ثبت 2279 مندرج در صفحه 18 شماره 16874 مورخ 8/11/1381 روزنامه رسمی بدینوسیله از کلیه بستانکاران دعوت میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن مستندات و مدارک مطالبات خود به مدیرتصفیه این شعبه آقای فریدون ساعی در نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 18، طبقه اول مراجعه نمایند. پ1914820 3ـ2 مدیرتصفیه شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس . آ. ـ فریدون ساعی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی انحلال شعبة شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس. آ. به شماره ثبت 2279 مندرج در صفحه 18 شماره 16874 مورخ 8/11/1381 روزنامه رسمی بدینوسیله از کلیه بستانکاران دعوت میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن مستندات و مدارک مطالبات خود به مدیرتصفیه این شعبه آقای فریدون ساعی در نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 18، طبقه اول مراجعه نمایند. پ1914820 3ـ2 مدیرتصفیه شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس . آ. ـ فریدون ساعی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/09:

پیرو آگهی انحلال شعبة شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس. آ. به شماره ثبت 2279 مندرج در صفحه 18 شماره 16874 مورخ 8/11/1381 روزنامه رسمی بدینوسیله از کلیه بستانکاران دعوت میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن مستندات و مدارک مطالبات خود به مدیرتصفیه این شعبه آقای فریدون ساعی در نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 18، طبقه اول مراجعه نمایند. پ1914820 3ـ1 مدیرتصفیه شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس . آ. ـ فریدون ساعی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/10:

شماره 10/6/1394 پیرو آگهی انحلال شعبة شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس. آ. به شماره ثبت 2279 مندرج در صفحه 18 شماره 16874 مورخ 8/11/1381 روزنامه رسمی بدینوسیله از کلیه بستانکاران دعوت میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن مستندات و مدارک مطالبات خود به مدیرتصفیه این شعبه آقای فریدون ساعی در نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 18، طبقه اول مراجعه نمایند. پ1914820 3ـ1 مدیرتصفیه شرکت خارجی خدمات بازرسی کوتکنا اس . آ. ـ فریدون ساعی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی