اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 62798

شناسه ملی: 14008500320

تاریخ ثبت: 1398/05/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 8149798887

آدرس: اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله 15 خرداد کوچه امین -LSB- 51 -RSB- خیابان مولوی پلاک 523 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1398/05/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/05/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله 15 خرداد، کوچه امین [ 51 ]، خیابان مولوی، پلاک 523 ، طبقه اول کدپستی 814979XXXX . تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 980825XXXX35385 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/06:

تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی آبان بهرو رایبد درتاریخ 06/05/1398 به شماره ثبت 62798 به شناسه ملی 140085XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی و محاسبه تدارک و تامین قطعات، نصب و راه اندازی آسانسور و خدمات پس از فروش در صنعت آسانسور،طراحی و محاسبه،سرویس ونگهداری و تولید کلیه قطعات آسانسور و پله برقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و غیردولتی جهت تحقق اهداف شرکت ، مشارکت و سرمایه گذاری عمرانی در شرکت های دولتی و خصوصی ،تامین نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص بطور موقت ، انعقاد قرارداد با شرکتها ، ادارات و ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر بهارستان، امامت 225 ، خیابان ((اول)) ، خیابان امین ، پلاک 255 . 001 ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستی 814514XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 100/92155 مورخ 01/05/1398 نزد بانک ملت شعبه جابر انصاری با کد 92155 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای رضا عبدالهی به شماره ملی 109204XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای ایمان عبدالهی به شماره ملی 109206XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مهدی عطافر به شماره ملی 129232XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری و قراردادها باامضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهره تیموری به شماره ملی 128295XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسین محبی به شماره ملی 128505XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980506XXXX09446 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی