اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17847

شناسه ملی: 10720299143

تاریخ ثبت: 1391/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/07/08

آدرس: 1 3 استان گیلان ، شهر رشت خیابان شریعتی میدان زرجوب فروشگاه قدس

کد پستی: 4186633163

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/06:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/08:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 6/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/12 ریال منقسم به یکصد سهم بانام به ارزش هر سهم 000/120 ریال که تماما از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 38/4538/18 مورخ 12/5/92 بانک صادرات شعبه بلوار گیلان مبلغ 000/000/11 ریال پرداخت گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 خانم سیده سمیه چاوشی بوساری به شماره ملی 259452XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای علی شرقی نیا به شماره ملی 163849XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 6/6/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 734270XXXX111893XXXX مسیول ثبت شرکتهای رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات مواد غذایی لبنی اعم از خوراکیهای نوشابه و مایع خوراکی مجاز و کنسروجات و ترشیجات مختلف و در صورت لزوم تولید و بسته بندی آنها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی جهت انجام امور بازرگانی و صادرات آن با مجوز وزارت بهداشت جهت ورود کلیه کالاهای مجاز لبنی و پروتیینی و اخذ و تفویض نمایندگی و ایجاد شعب و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در راستای اهداف آینده شرکت فعالیت در زمینه تهیه و توزیع و پخش انواع مواد لبنی و پروتیینی و مواد غذایی مربوطه و عرضه آنها به بازارهای داخلی و لزوما خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. در تاریخ 29/8/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت های ثبت رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 8/7/1391 شماره ثبت 17847 و شناسه ملی 107202XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 9/7/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار گیلان امروز آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات مواد غذایی لبنی اعم از خوراکی های نوشابه و مایع خوراکی مجاز و کنسروجات و ترشیجات مختلف و در صورت لزوم تولید و بسته بندی آنها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی جهت انجام امور بازرگانی و صادرات آن با مجوز وزارت بهداشت جهت ورود کلیه کالاهای مجاز لبنی و پروتیینی و اخذ و تفویض نمایندگی و ایجاد شعب و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در راستای اهداف آینده شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان گیلان، شهر رشت خیابان شریعتی میدان زرجوب فروشگاه قدس کدپستی 418663XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/400 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 18/4538/144 مورخ 7/5/1391 نزد بانک صادرات شعبه بلوار گیلان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای جلیل حز عل کنگاوری بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای هوشنگ مزدایی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم بنفشه مزدایی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمد علی هدایتی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ خانم سحر سعادتی شیجانی بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای محمد علی هدایتی بسمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته بروات و عقد قراردادهای اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم سیده سمیه چاوشی بوساری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای علی شرقی نیا به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی