اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861871875

تاریخ ثبت: 1388/12/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت آبرسان جنوب کازرون سهامی خاص در تاریخ 27/12/88 به شماره 1495 و شناسه ملی 108618XXXX5 در این اداره ثبت و در تاریخ فوق از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است. خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه طلوع کازرون به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: تاسیس ات و تجهیزات خطوط انتقال (آب نفت گاز) شبکه آبرسانی و گازرسانی تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی و سیستم های سردکننده و گرم کننده ساختمان تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضلاب برق گاز) سیستم های ارتباطی پس از اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و 35 درصد آن به موجب گواهی 3233 مورخ 1/12/88 به حساب جاری 010661XXXX005 شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکزی کازرون واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 مرکز شرکت: کازرون خیابان شریعتی کوچه شهید حمیدپور پلاک 5 کدپستی 731394XXXX 4 مدت شرکت: از مدت ثبت به مدت نامحدود 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: محمدجواد بنیادی به عنوان ییس هییت مدیره و محمدهاشم بنیادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و راحله اکبری برازجانی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره همگی برای مدت شرکت: از مدت ثبت به مدت نامحدود دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی با امضا محمدجواد بنیادی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا محمدجواد بنیادی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: محمود مظفریان به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم نصیرپور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی