اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4999

شناسه ملی: 10860997813

تاریخ ثبت: 1384/02/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

آدرس: جدید استان قم شهر قم خ امام خمینی خ 16 متری تولید دارو نبش ک 1 پ 2

کد پستی: 3718785594

تاریخ تاسیس: 1384/02/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/10:

972,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

868,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

784,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

688,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/16:

654,200,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/10:

274,200,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/14:

به استناد نامه شماره 39657/1106 مورخ 10/06/98 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان مجید بهرامی به شماره ملی 060108XXXX و ولی خسروی به شماره ملی 060042XXXX به عنوان بازرسان اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 868 . 200 . 000 ریال به مبلغ 972 . 200 . 000 ریال افزایش یافت. ش 980614XXXX79728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد نامه شماره 37547/1104 مورخه 12/12/97 اداره تعاون ،روستایی شهرستان قم وصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان مجید بهرامی به شماره ملی 060108XXXX و ولی خسروی به شماره ملی 060042XXXX به عنوان بازرسان اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - سرمایه شرکت از مبلغ 784 . 200 . 000 ریال به مبلغ 868 . 200 . 000 ریال افزایش یافت . ش 971222XXXX85396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استناد نامه شماره 33068/1104 مورخه 02/12/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان علی خوشرو به شماره ملی 038567XXXX ، محمد رضا حق دوست به شماره ملی 038569XXXX ، ابوالفضل کریمی کیا به شماره ملی 038313XXXX ، اکبرشکری به شماره ملی 038310XXXX ، مجید رحمانی به شماره ملی 038466XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و غلامرضا شام به شماره ملی 038391XXXX وعباس صالح به شماره ملی 038143XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای مجید بهرامی به شماره ملی 060108XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ سرمایه شرکت به مبلغ 784 . 200 . 000 ریال افزایش یافت. ش 961207XXXX47525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استنادنامه شماره 33140/1104 مورخه 07/12/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی خوشرو به شماره ملی 038567XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، محمد رضا حق دوست به شماره ملی 038569XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ، ابوالفضل کریمی کیا به شماره ملی 038313XXXX به سمت منشی هییت مدیره ، اکبرشکری به شماره ملی 038310XXXX ، مجید رحمانی به شماره ملی 038466XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وآقای ابوالفضل حقیقی به شماره ملی 038102XXXX به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً وبا مهر شرکت معتبر می باشد ودر غیاب رییس هییت مدیره ، نایب رییس هییت مدیره حق امضادارد ش 961207XXXX49441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/20:

به استناد نامه شماره 31469/1104 مورخه 07/06/96 اداره تعاون روستایی شهرستان قم وصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره 2 بند 15 ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: شرکت می تواند به استثنای عملیات اعتباری و تضمینی که مخصوص اعضا می باشد، عملیات بازرگانی خود را برای ساکنین غیرعضو حوزه عمل خود نیز انجام دهد و ترتیب معاملات با آنها در آیین نامه مربوط به نحوه معاملات پیش بینی خواهد شد. ش 961020XXXX78184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد نامه شماره 29293/1104 مورخه 12/10/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان سیدمحسن حسینی فر بشماره ملی 038213XXXX و حمید شعبانی بشماره ملی 038568XXXX به عنوان بازرسان اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 ـ سرمایه شرکت به مبلغ 688 . 200 . 000 ریال به تصویب رسید. ش 951019XXXX72923 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

به استناد نامه شماره 27833/1104 مورخه 22/04/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: استان قم ـ شهر قم ـ خ امام خمینی ـ خ 16 متری تولید دارو ـ نبش ک 1 ـ پ 2 کدپستی 371878XXXX تغییر یافت. ش 950426XXXX24597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/28:

به استناد نامه شماره 25856/1104 مورخ 16/10/94 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید محمد رضا سید زینلی به شماره ملی 038258XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ سرمایه شرکت به مبلغ 654 . 200 . 000 ریال افزایش یافت. ش 941028XXXX19872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان علی خوشرو به شماره ملی 038567XXXX ، محمد رضا حقدوست به شماره ملی 038569XXXX ، ابوالفضل کریمی کیا به شماره ملی 038313XXXX ، عباس صالح به شماره ملی 038143XXXX ، رسول قنبری به شماره ملی 038478XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، غلامرضا شام به شماره ملی 038391XXXX و علی زال به شماره ملی 038140XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ حسن بهروز به شماره ملی 038636XXXX به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 940319XXXX37472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1394/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی خوشرو به شماره ملی 038567XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمدرضا حقدوست به شماره ملی 038569XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، ابوالفضل کریمی کیا به شماره ملی 038313XXXX به سمت منشی هییت مدیره، عباس صالح به شماره ملی 038143XXXX ، رسول قنبری به شماره ملی 038478XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وابوالفضل حقیقی به شماره ملی 038102XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. ش 940319XXXX05945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/01:

باستناد نامه شماره 16108/1105 مورخ 10/10/91 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/7/91 که در تاریخ 11/10/91 واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 آقای مجید بهرامی کد ملی 060108XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/200/274 ریال بمبلغ 000/200/396 ریال افزایش یافت. ش 501340XXXX111565XXXX رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 12729/1105 ـ 15/04/90 اداره تعاون روستایی شهرستان قم و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/03/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای ابوالفضل حقیقی بشماره ملی 038102XXXX به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه شرکتنامه شرکت تعاونی کشاورزی تراکتورداران استان قم که در تاریخ 31/2/84 ذیل ثبت شماره 4999 در این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی کشاورزی تراکتورداران استان قم 2 - موضوع شرکت: بالا بردن سطح زندگی اعضا، تولید محصولات زراعی و دامی با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازرین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی و مشترک اراضی ملکی و یا استیجاری با انجام عملیات زیر: انجام عملیات زیربنایی کشاورزی اعم از تسطیح اراضی و قطعه بندیهای فنی، اقتصادی اراضی در اختیار شرکت و احداث راههای ارتباطی مورد لزوم و بقیه موارد به شرح ماده 5 اساسنامه 3 - مرکز اصلی شرکت: قم خیابان ساحلی ساختمان صنایع و توسعه روستایی اداره مکانیزاسیون 4 - سرمایه: مبلغ نه میلیون و نهصد هزار ریال منقسم به نود و نه سهم با نام یکصد هزار ریالی که تمام مبلغ آن برابر گواهی شماره 1047/5005 - 18/12/83 بانک کشاورزی شعبه شهید کیوانفر قم به حساب جاری 5005 واریز گردیده است. 5 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان محمود ابراهیمی به سمت رییس هییت مدیره، ابوالفضل کریمی کیا نایب رییس، حسین جعفری کاشانی منشی هییت مدیره، محمد گلبان، علی اصغر ابراهیمی اعضا اصلی هییت مدیره و محمد آقا جعفری و ابوالفضل کرمانی زاده اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و محمد عباس پور به سمت مدیرعامل انتخاب شدند امضا اوراق و اسناد تعهدآور با رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس حق امضا دارد. 7 - بازرسین: آقایان مجید بهرامی و محمد کرمانی زاده به عنوان بازرسان اصلی و محمد غریب لکی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی