اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 98975

شناسه ملی: 10101429802

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به 29/12/1392 تصویب شد. ـ اعضا اصلی و علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. ـ بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند. ـ مجتبی بهمن زاده به عنوان عضو اصلی ش م 006373XXXX ، احمد خاوری ش م 004304XXXX ، اسکندرآقازاده ش م 275421XXXX ، اردلان فرج زاده ش م 504961XXXX سیف اله ولی نژاد ش م 592988XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره برگزیده شدند. ـ موسسه حسابرسی اعداد آرا دارای شناسه ملی 101005XXXX5 و حمید راسخ کمال ش م 006200XXXX به ترتیب به عنوان بازرسی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و برگزیده شدند. پ 940728XXXX95695 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1393 و مجوز شماره 195683/15 , 942 اداره کل تعاون، رفاه وکار وامور اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی قاضی عضو هییت مدیره ومدیرعامل ش م 005483XXXX انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضا ثابت سید مهدی قاضی ش م 005483XXXX مدیرعامل و عزت اله تقی زاده به سمت رییس هییت مدیره ش م 275420XXXX و در غیاب، امضا فرزاد عصار به سمت نایب رییس هییت مدیره ش م 153248XXXX ، همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ 940726XXXX87167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/09/1393 و مجوز شماره 287586/15 , 932 مورخ 8/11/93 اداره کل تعاون، رفاه کار واموراجتماعی استان تهران مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 78 ماده و 62 تبصره تصویب شد. تعداد اعضا علی البدل هییت مدیره از 2 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده 21 اساسنامه اصلاح گردید. پ 940726XXXX70322 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/11:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 11/6/88 و تاییدیه شماره 88/36483/1 مورخه 23/10/88 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال 87 تصویب شد. جلیل ترابی به سمت بازرس اصلی و زهرا زمانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی