اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 99

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره شرکت مزبور در تاریخ 23/1/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : با ورود هفتاد و هشت نفر عضو جدید به پیوست لیست همگی با پرداخت 140000 ریال بالسویه و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 به مبلغ 1092000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید خانم مرصع گلابی زهرا اعرابی فاطمه حامدی طوبی خادمیان لیلا خواجه زاده به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند خانم مرصع گلابی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم زهرا اعرابی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه حامدی به سمت خزانه دار موسسه انتخاب شدند خانم سمانه امیر آبادی به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین کلزا میرزایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند کلیه اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مرصع گلابی و فاطمه حامدی و مهر موسسه و اسناد عادی و نامه ها با امضای مرصع گلابی و فاطمه حامدی و مهر شرکت معتبر می باشد . رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی