اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11477

شناسه ملی: 10860773062

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمود باوی با شماره ملی 175084XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره عادل باوی با شماره ملی 175368XXXX به سمت رییس هییت مدیره عیسی حمیدی با شماره ملی 175625XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره طه باوی با شماره ملی 175431XXXX به سمت عضو هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور و کلیه قرار دادها و نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981101XXXX22402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پریدخت زند با شماره ملی 443040XXXX به عنوان بازرس اصلی و عادل دغاغله با شماره ملی 175487XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود باوی با شماره ملی 175084XXXX عادل باوی با شماره ملی 175368XXXX عیسی حمیدی با شماره ملی 175625XXXX طه باوی با شماره ملی 175431XXXX . روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 981101XXXX97136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/04/27:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/4/83 که طی نامه وارده 1364 - 20/4/83 ارسال گردید. محمود باوی مدیر عامل ، عبدالرزاق باوی رییس هییت مدیره، الهام باوی نایب رییس هییت مدیره. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 27/10/82 که طی نامه وارده 175598 - 27/10/82 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: عبدالرزاق باوی مدیر عامل - الهام باوی رییس هییت مدیره- محمود باوی نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق و اسناد رسمی و قراردادها با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی ناجی لطیفی- بازرس علی البدل سید عزیز طالقانی برای یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی