اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12323

شناسه ملی: 14005359000

تاریخ ثبت: 1394/08/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: اردبیل شهرک رضوان رضوان 3 پلاک 145

کد پستی: 5615739853

تاریخ تاسیس: 1394/08/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ) تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافته که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین سهامداران انتخاب شوند اداره خواهد شد، مدیران بوسیله مجمع عمومی قابل عزل و تجدید انتخاب می شوند گردیده و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردد ش 981110XXXX49739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ) آقای حبیب مروتی ایمچه کد ملی 264964XXXX و خانم پریناز بهشتی مغانلو به کد ملی 145112XXXX و آقای محسن فعال مغانلو به کد ملی 146536XXXX به سمت اعضای اصلی برای مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب. ب) روزنامه کثیر الانتشار تجارت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ج) بازرسان شرکت آقای میرسجاد موسوی اصل به کد ملی 145041XXXX و خانم راضیه مقدم مغانلو به کد ملی 146720XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش 981110XXXX86398 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای محسن فعال مغانلو به سمت رییس هییت مدیره 2 . آقای حبیب مروتی ایمچه به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . خانم پریناز بهشتی مغانلو به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره • برای مدت 2 سال انتخاب و همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی مشترکاً با امضا آقای محسن فعال مغانلو و خانم پریناز بهشتی مغانلو و اسناد عادی و اداری با امضا آقای محسن فعال مغانلو و یا خانم پریناز بهشتی هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد • ش 981110XXXX27805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای یاور بهشتی مغانلو به سمت رییس هییت مدیره. آقای حجت نوروزی زیوه به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای حبیب مروتی ایمچه به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. آقای سجاد شریفی به سمت عضو هییت مدیره • برای بقیه مدت 2 سال انتخاب و همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضا یاور بهشتی مغانلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد محل شرکت از آدرس قبلی: اردبیل شهرک رضوان رضوان 3 پلاک 145 کدپستی 561573XXXX • آدرس جدید: اردبیل ـ شهر اردبیل ـ شهرک امام رضا ـ خیابان 16 متری ـ کوچه پرستار 2 ـ پلاک 12 ـ ساختمان ق 12 ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی 561579XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد • ش 960211XXXX93644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافته که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین سهامدار ان انتخاب می شوند اداره خواهد شد، مدیران بوسیله مجمع عمومی قابل عزل و تجدید انتخاب می شوند گردیده و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردد. ش 960211XXXX29423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب مروتی ایمچه کد ملی 264964XXXX و حجت نوروزی زیوه کد ملی 007452XXXX و سجاد شریفی کد ملی 334019XXXX و یاور بهشتی مغانلو به کد ملی 145112XXXX به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب وروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. بازرسان شرکت آقای میرسجاد موسوی اصل به کد ملی 145041XXXX و خانم فرحناز فعال مغانلو به کد ملی 146135XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش 960211XXXX44561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب مروتی ایمچه کد ملی 264964XXXX و حجت نوروزی زیوه کد ملی 007452XXXX و سجاد شریفی کد ملی 334019XXXX به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ش 950713XXXX10370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حجت نوروزی زیوه به سمت رییس هییت مدیره. آقای حبیب مروتی ایمچه به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره. آقای سجاد شریفی به سمت عضو هییت مدیره • برای بقیه مدت 2 سال انتخاب و همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضا کاظم مروتی ایمچه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد • ش 950713XXXX59774 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد::(تعمیر و نگهداری، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی)(ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 950713XXXX85546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حجت نوروزی زیوه به سمت رییس هییت مدیره. آقای سجاد شریفی به سمت مدیرعامل و نایب هییت مدیره. آقای حبیب مروتی ایمچه به سمت عضو هییت مدیره • برای بقیه مدت 2 سال انتخاب وهمچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضا کاظم مروتی ایمچه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 950218XXXX41122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حبیب مروتی ایمچه به سمت رییس هییت مدیره. آقای حجت نوروزی زیوه به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای سجاد شریفی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره • برای مدت 2 سال انتخاب شدند • همچنین حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی مشترکاً با امضای آقایان حبیب مروتی ایمچه و کاظم مروتی ایمچه و اسناد عادی و اداری با امضا کاظم مروتی ایمچههمراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 941009XXXX62229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی: اردبیل به آدرس جدید: اردبیل شهرک رضوان رضوان 3 پلاک 145 کد پستی 561573XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد ش 941009XXXX39790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) حبیب مروتی ایمچه کد ملی 264964XXXX و حجت نوروزی زیوه کد ملی 007452XXXX و سجاد شریفی کد ملی 334019XXXX به سمت اعضای اصلی برای مدت 2 سال هییت مدیره انتخاب شدند ب) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.. د) آقایان موسی الرضا فروغی اسعد به کد ملی 094501XXXX و جاوید حمیدی وند به کد ملی 146535XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش 941009XXXX87458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران یورد یول تانیان درتاریخ 14/08/1394 به شماره ثبت 12323 به شناسه ملی 140053XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پایین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل خیابان شهید معادی کوچه هوشمند پلاک 13 طبقه دوم کدپستی 561398XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد و مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 597 مورخ 18/6/94 نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهریار سیدموسوی آتشگاه بشماره ملی 146311XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی، سلیمان توبه بشماره ملی 166003XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و زهرا سیدموسوی آتشگاه بشماره ملی 145036XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن مجندهی جبه دار به شماره ملی 146769XXXX به عنوان بازرس اصلی، شهنام روغنی اوچدکان به شماره ملی 146746XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940814XXXX24505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی